PRACODAWCO !

jeśli chcesz podnieść kwalifikacje swoje bądź swoich pracowników

skorzystaj ze wsparcia oferowanego przez

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w ramach środków
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowania kursów/szkoleń i studiów podyplomowych w ramach priorytetów ustalonych przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.


W 2022 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne będą w ramach niżej wskazanych priorytetów:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
Zaplanuj podnoszenie kwalifikacji na 2022 rok już dziś!Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. 24 355 -70 -73.