REKLAMA
poniedziałek, 16, maj 2022
REKLAMA

Jakie działania w związku z koronawirusem podjęto w gminie Kutno? Jest raport wójt Justyny Jasińskiej

poniżej dalsza część artykułu

Jakie działania w ostatnim czasie w związku z pandemią koronawirusa podjęła gmina Kutno? Wójt Justyna Jasińska przygotowała obszerny raport dotyczący podjętych kroków.

W związku z panującą epidemią wywołaną wirusem SARS CoV-2, powodującą rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 i wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu
20 marca 2020 r. do odwołania ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP, a także wprowadzonej w życie w dniu 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wydała stosowne rozporządzenia, komunikaty i apele w celu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańcom Gminy Kutno i pracownikom Urzędu Gminy przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

W celach zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Gmina Kutno zakupiła :

poniżej dalsza część artykułu

– maseczki ochronne jednorazowe 1670 sztuk
– maseczki ochronne wielokrotnego użytku 2500 sztuk
– maski ochronne wielokrotnego użytku typu FFP2 (z przeznaczeniem dla OSP) 200 sztuk
– gogle (okulary ochronne) 50 sztuk
– kombinezony ochronne wielokrotnego użytku 90 sztuk
– rękawiczki ochronne 5100 sztuk
– płyn do dezynfekcji rąk 200 litrów
– płyn do dezynfekcji urządzeń i powierzchni 185 litrów

Gmina Kutno podjęła również szereg działań wspierających :

poniżej dalsza część artykułu

1) wyposażono w maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń.

– jednostki organizacyjne Gminy Kutno: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych i Szkoły Podstawowe

poniżej dalsza część artykułu

– jednostki kultury Gminy Kutno : Bibliotekę, Ośrodek Kultury Gminy Kutno
– Radnych Rady Gminy Kutno, Sołtysów i pracowników Urzędu Gminy

2) wyposażono w maseczki, rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne, kombinezony, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń Strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno.

Ponadto Wójt Gminy Kutno wskazał dwie jednostki OSP będące w KSRG z terenu gminy do udzielenia pomocy żywnościowej: OSP KSRG Komadzyn i OSP KSRG Wroczyny.

3) udzielono wsparcia:

– Komendzie Policji Powiatowej w Kutnie, przekazując płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń oraz maseczki jednorazowe.

– Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu przy „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” w Kutnie, przekazując płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń oraz maseczki jednorazowe.

– Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu, przekazując maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń oraz rękawiczki.

4) przy współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, Sołtysami i Radnymi Rady Gminy Kutno, rozdano maseczki ochronne wielokrotnego użytku osobom powyżej 60 roku życia i niepełnosprawnym, które są w najwyższej grupie ryzyka zakażenia koronawirusem, (do dnia 23.04.2020 r. rozdano 1051 maseczek).

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania w wyniku epidemii, Gmina Kutno wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i otrzymała 29 komputerów przenośnych typu Notebook o wartości 59.926,00 zł, dla SzkółPodstawowych z terenu gminy Kutno, które zostaną wypożyczone uczniom na czas nauki zdalnej.

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Gołębiewku – 6 sztuk
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Byszewie – 6 sztuk
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskego w Stgrzegocinie – 6 sztuk
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach – 6 sztuk
Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Gen. W. Andersa w Wierzbiu – 5 sztuk

Z projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców…” Gmina Kutno pozyskała 24 komputery przenośne Lenovo, które zostały przekazane Szkołom Podstawowym z terenu gminy Kutno, wspierając nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnego nauczania.

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Gołębiewku – 6 szt.
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Byszewie – 6 szt.
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskego w Stgrzegocinie – 6 sztuk
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach – 6 sztuk

Ponadto w dniu 29 kwietnia 2020 Radni Rady Gminy Kutno pozytywnie zaopiniowali wniosek wójt Justyny Jasińskiej i projekt uchwały nr XX/156/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 35 tysięcy złotych Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2”.

Justyna Jasińska
Wójt Gminy Kutno

reklama

Warto przeczytać:

reklama