Radni będą głosować ws. wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Kutna

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Pod koniec czerwca odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Kutno. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium dla prezydenta Kutna.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

2 Informacja na temat realizacji w 2018 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie. – PLIK PDF

3 Informacja za rok 2018 o działalności Miasta Kutno wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. – PLIK PDF

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

4 Informacja nt. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. – PLIK PDF

5 Informacja z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 – 2020”. – PLIK PDF

6 Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2018 r.- LINK

7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok.

8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok:

a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok; – LINK

b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok; – LINK

c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2018 roku;- LINK

d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania budżetu za 2018 rok;

e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno ;

f)zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Kutno;

g)dyskusja;

h)podjęcie uchwały.

9 Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2018 rok:

a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok;

b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok;

c)dyskusja;

d)podjęcie uchwały.

10 Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Miasta Kutno w nieruchomościach lokalowych znajdujących się w budynku położonym w Kutnie przy ul. Barlickiego 8; – PLIK PDF

b) zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Kutno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Tęczowej; – PLIK PDF

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat; – PLIK PDF

d) likwidacji Żłobka Miejskiego Nr 1 w Kutnie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno; – PLIK PDF

e) zmiany Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Kutnie; – PLIK PDF

f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; – PLIK PDF

g)Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno; – PLIK PDF

h) zmiany Uchwały Nr III/31/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok. – PLIK PDF

11 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

12 Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 14 maja 2019 roku.

13 Sprawy różne.

14 Zakończenie obrad.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -
Ostatnio dodane: