Bezwzględny zakaz palenia śmieci w piecach! Miasto apeluje do mieszkańców

 W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, kutnowski magistrat przypomina o bezwzględnym, ustawowym zakazie spalania śmieci w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

- R E K L A M A -


Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730, 1403, 1579) odpady mogą być spalane wyłącznie w instalacjach specjalnie do tego przystosowanych t.j w spalarniach i współspalarniach odpadów. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych podlega sankcji karnej: nałożeniu mandatu w wysokości do 500 zł lub karze grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Należy zaznaczyć, że w gospodarstwach domowych nie można spalać m.in.:

 •  plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 •  zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 •  przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 •  elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 •  sztucznej skóry,
 •  odzieży,
 •  mebli, płyt meblowych,
 •  opakowań po farbach i lakierach,
 •  pozostałości farb i lakierów.


    Konsekwencją spalania odpadów w piecach domowych jest przenikanie do powietrza atmosferycznego substancji  mogących powodować poważne choroby:

- R E K L A M A -
 •  tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
 •  tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu w organizmie,
 •  dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
 •  chlorowodór – z parą wodną tworzy kwas solny (silnie żrący),
 •  cyjanowodór – z parą wodna tworzy kwas pruski, blokujący nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
 •  dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

    
    Należy również pamiętać, że spalanie odpadów w piecach domowych powoduje także osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to z kolei może doprowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzeń, a nawet do pożaru domu.

 Warto przypomnieć, że od  że od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy wynikające z tzw. uchwały antysmogowej, tj. Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego  z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała dotyczy wszystkich mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i zakazuje spalania:

 •  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 •  paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
 •  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 •  paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.


    Miasto Kutno od wielu lat wspiera działania mające na celu dbałość o szerzenie postaw i zachowań proekologicznych. Od 2016 r. Urząd Miasta Kutno, prowadzi zadanie własne jakim jest dotacja celowa na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno, zadanie to jest w całości finansowane z budżetu miasta. Dzięki temu zadaniu Miasto udzieliło wsparcia w 2016 r. – 29 mieszkańcom, w 2017 r. – 81 mieszkańcom, w 2018 r. – 108 mieszkańcom, a w 2019 r. – 90 mieszkańcom.

- R E K L A M A -

Planowany termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno to początek marca 2020 r.

    Drodzy Mieszkańcy pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko w którym żyjemy!  Nie trujmy się sami!

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: