Co z krytym parkingiem na Placu Wolności? Jest wstępny regulamin obiektu

Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku przebudowanego centrum Kutna, a co za tym idzie, krytego parkingu na Placu Wolności. W przyszłym tygodniu radni podejmować będą odpowiednie uchwały w tej sprawie, a dziś światło dzienne ujrzał projekt regulaminu zamkniętego parkingu.

Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku przebudowanego centrum Kutna, a co za tym idzie, krytego parkingu na Placu Wolności. W przyszłym tygodniu radni podejmować będą odpowiednie uchwały w tej sprawie, a dziś światło dzienne ujrzał projekt regulaminu zamkniętego parkingu.

Po rewitalizacji centrum Miasta Róż, największy w mieście parking znajdować będzie się pod płytą Placu Wolności. Wiadomo, że będzie zamknięty i monitorowany. Ustalono zasady, na jakich będzie można z niego skorzystać. Urząd Miasta w materiałach sesyjnych udostępnił projekt regulaminu obiektu.

- R E K L A M A -

W związku z oddaniem do użytkowania zrewitalizowanego Placu Wolności, w skład którego wchodzi zamknięty (szlabanowy) parking, mieszczący się pod płytą główną placu, koniecznym jest wprowadzenie regulaminu ustalającego zasady korzystania z wyznaczonych tam miejsc parkingowych – czytamy w projekcie uchwały, którą miejscy radni zajmą się w przyszłym tygodniu.

Jak wynika z pisma, zgodnie z koncepcją projektu parkingiem administrować będzie Samorządowa Spółdzielnia Socjalna, dla której będzie to jedno z zadań do realizacji w ramach ich działalności.

Wciąż nie wiadomo jednak, jakie obowiązywać będą ceny. Odpowiednia uchwała w tej sprawie ma zostać również przyjęta w przyszłym tygodniu (23.02.2021).

W związku koniecznością oddania w użytkowanie nowo powstałego parkingu pod płytą główną Placu Wolności koniecznym jest podjęcie uchwały umożliwiającej ustalenie stawek opłat za korzystanie z tego rodzaju parkingów – analogicznie jak w przypadku ustalania cen i opłat za korzystanie z innych obiektów użyteczności publicznej. Jest to parking niestrzeżony, monitorowany całodobowo co wymaga ustalenia stawek za korzystanie z tego miejsca. W przyszłości podjęcie tej uchwały umożliwi, gdy zajdzie taka potrzeba, powstawanie innych parkingów miejskich – czytamy w projekcie uchwały, nad którą debatować będą radni.

- R E K L A M A -

Projekt regulaminu parkingu miejskiego zlokalizowanego pod płytą główną Placu Wolności w Kutnie:

§ 1. Niniejszy regulamin parkingu miejskiego zlokalizowanego pod płytą główną Placu Wolności w Kutnie, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania z wyżej wymienionego parkingu.

- R E K L A M A -

§ 2. Właścicielem parkingu zlokalizowanego pod płytą główną Placu Wolności w Kutnie zwanego dalej parkingiem jest Miasto Kutno, zwane dalej Właścicielem.

§ 3. Administrowanie i obsługę parkingu sprawuje Samorządowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Kutnie przy ul. 29-Listopada 4, zwana dalej Administratorem.

§ 4. Parking jest płatny, czynny całodobowo, niestrzeżony i monitorowany przez 7 dni w tygodniu, również w święta i inne dni wolne od pracy wynikające z ustawy.

§ 5. Wysokość opłat za korzystanie z parkingu miejskiego określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno.

§ 6. Informacja o opłatach za korzystanie z parkingu miejskiego jest umieszczona przed wjazdem na teren parkingu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi i jest dostępna w siedzibie Administratora.

§ 7. W celu wjazdu na parking korzystający z parkingu zobowiązany jest pobrać bilet parkingowy w biletomacie umieszczonym przy wjeździe. Opłata za parkowanie jest naliczana i pobierana przy wyjeździe z parkingu na podstawie danych opisanych na bilecie parkingowym pobranym przy wjeździe na parking (data i godzina wjazdu na parking).

§ 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu parkingowego korzystający z parkingu jest zobowiązany uiścić opłatę za bilet awaryjny; wysokość tej opłaty określona jest w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Kutno.

§ 9. Ustala się, że na terenie parkingu obowiązują następujące zasady korzystania w zakresie wjazdu, poruszania się i wyjazdu:

1) poruszanie się jak w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym; przy czym ograniczenie prędkości ustala się do 10 km/h;

2) dopuszcza się wjazd pojazdów o łącznej masie całkowitej nie przekraczającej 2.2 t, przy czym nie dotyczy to pojazdów specjalistycznych;

3) nie dopuszcza się wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, przy czym nie dotyczy to pojazdów specjalistycznych oraz prowadzących bezpośrednią obsługę obiektu;

4) pojazdy należy pozostawiać tylko na wyznaczonych i oznaczonych miejscach parkingowych, a pojazd zaparkowany powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, wyłączone światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; korzystający z parkingu zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

§ 10. Na terenie parkingu nie dopuszcza się:

1) zatrzymywania i parkowania pojazdów na drogach dojazdowych, ewakuacyjnych i wewnętrznych lub w miejscach innych niż wyznaczone;

2) przebywania osób, o ile nie jest to związane z opuszczeniem parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem wyjazdu z parkingu;

3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, naklejania reklam, ogłoszeń i plakatów bez zgody Administratora.

§ 11. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników Administratora w zakresie związanym z funkcjonowaniem parkingu.

§ 12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez korzystającego z parkingu, Administrator może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem przewidziane odpowiednimi przepisami prawa, w tym również usunąć pojazd na koszt korzystającego z parkingu; w przypadku usunięcia z parkingu opłata parkingowa nie podlega zwrotowi.

§ 13. Wszelkiego rodzaju wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania parkingu należy składać pisemnie w siedzibie lub na adres Administratora lub Właściciela parkingu tj. Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą do złożenia skargi lub wniosku.

§ 14. W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem parkingu, korzystający z parkingu może uzyskać pomoc u obsługi parkingu lub pod numerem telefonu, który podany jest do wiadomości publicznej na terenie parkingu.

§ 15. Wjazd pojazdem na teren parkingu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: