Czemu służy wizja lokalna i czy jest ona niezbędna do złożenia oferty?

Zlecenia na roboty budowlane z rynku zamówień publicznych to ciekawa i rentowna forma realizacji umów. W tym modelu pozyskiwania klientów wykonawcy składają oferty w odpowiedzi na wszczęte postępowanie nazywane przetargami. W takim ogłoszeniu, zamawiający szczegółowo określa swoje potrzeby i oczekiwania. W związku z tym, że zależy mu na rzetelnym wykonaniu przedmiotu umowy, przysługują mu różne narzędzia motywujące wykonawców do składania swoich propozycji ‘z głową’. Jednym z nich jest wizja lokalna.

- R E K L A M A -

BIP przetargi budowlane – gdzie szukać informacji o obowiązku odbycia wizji lokalnej?

Podstawowym dokumentem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia na roboty budowlane jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. To tam określa się, czy przed złożeniem oferty należy odbyć wizję lokalną. Informacja powinna znaleźć się w dokumencie zarówno w sytuacji, jeśli wymieniony obowiązek jest w mocy, jak i wtedy, gdy zamawiający nie wymaga odbycia takiej wizji. Reguluje to art. 134 ust.2 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

BIP przetargi budowlane – kiedy zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej?

Wizja lokalna jest organizowana przez zamawiającego, jeżeli uznał on, że jej odbycie jest niezbędne do poprawnego złożenia oferty. Dotyczy to w szczególności zleceń na roboty budowlane, które swoim zakresem wymagają dostosowania się do już istniejącej infrastruktury, ingerują w funkcjonujące układy, zawierają prace ziemne lub oczekuje się zastosowania rozwiązań o nietypowych, innowacyjnych charakterystykach.

- R E K L A M A -

BIP przetargi budowlane – co powinna zawierać informacja o wizji lokalnej?

Najważniejszą informacją związaną z wizją lokalną jest kwestia obowiązku jej odbycia. Zamawiający może bowiem uznać, że wizja jest wyłącznie narzędziem fakultatywnym i uczestnictwo w niej nie jest konieczne do złożenia oferty na aktualne przetargi. Dodatkowo w tym punkcie Specyfikacji Warunków Zamówienia należy podać konkretny termin, w którym wszyscy wykonawcy mają prawo zbadać teren realizacji zadania. Dostęp musi przebiegać z zachowaniem trzech podstawowych przesłanek:

  • w tym samym czasie,
  • w takich samych warunkach,
  • w takim samym zakresie.

Sam przebieg wizji lokalnej musi spełniać postulat równego traktowania wykonawców aplikujących na zlecenia na roboty budowlane. Niedopuszczalne jest zatem, aby wybrane podmioty traktować preferencyjnie, umożliwiając im zbadanie terenu realizacji zamówienia w innym czasie, na innych warunkach czy w poszerzonym zakresie.

- R E K L A M A -

BIP przetargi budowlane – co w sytuacji, gdy wizja była wymagana, a wykonawca jej nie odbył?

Odbycie wizji lokalnej wymaganej przez zamawiającego zawsze jest potwierdzone listą obecności, protokołem bądź innym dokumentem równoważnym. Jego dołączenie do oferty jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby propozycja mogła być dalej rozpatrywana. W przypadku gdy wykonawca nie pojawił się na obowiązkowej wizji lokalnej, a przesłał swoją ofertę, zamawiający taką aplikację odrzuca bez dalszego rozpatrywania. Przeglądając aktualne przetargi na zlecenia na roboty budowlane, można zauważyć, że problematyka narzędzia osobistego badania przedmiotu zamówienia w terenie nadal pozostaje dla wykonawców niejasna.

Aktualne przetargi – wady i zalety wizji lokalnej z punktu widzenia wykonawcy

Główną zaletą z uczestnictwa w wizji lokalnej przez wykonawcę szukającego zleceń na roboty budowlane, jest możliwość dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Nawet najlepsza dokumentacja techniczna nie jest w stanie oddać złożoności niektórych projektów. Uczestnictwo w wizji umożliwia także zadawanie pytań do zamawiającego oraz indywidualne dokonywanie obmiarów, badań, szkiców. Nie ma wątpliwości, że oferty składane po osobistym badaniu w terenie są racjonalniejsze, co pozwalać unikać wielu problemów, nieporozumień i strat w przyszłości. Do korzyści z wyjazdu na wizję lokalną należy także zaliczyć możliwość poznania konkurencji. Informacja o liczbie potencjalnych kontrofert może być kluczowa przy zakładaniu konkretnej wysokości marży.

Wśród ewentualnych wad uczestnictwa w wizji lokalnej wyróżniamy przede wszystkim koszty dojazdu i utracony czas. Jeśli jednak wartość zamówienia jest wysoka lub lokalizacja inwestycji bliska naszej siedziby, ewentualne wydatki i straty pozostają minimalne.

Aktualne przetargi – gdzie szukać zamówień?

Uczestnictwo w wizji lokalnej niesie za sobą więcej korzyści niż kosztów. Warto je rozważyć nawet wtedy, gdy nie jest ono obowiązkowe. Skąd jednak w ogóle wiedzieć, że dane postępowanie jest realizowane? Zlecenia na roboty budowlane z rynku zamówień publicznych pojawiają się każdego dnia. Nie istnieje jedna platforma, gdzie zamawiający ogłaszają swoje zapotrzebowania. Z tego względu sensowne jest korzystanie z bazy z aktualnymi przetargami https://www.oferent.com.pl. Zawiera ona kompletne zestawienie postępowań jednostek publicznych, sektorowych i subsydiowanych. Dodatkowo każdy użytkownik uzyskuje dostęp do zleceń na roboty budowlane osób fizycznych i przedsiębiorstw, licytacji komorniczych czy bazy zaufanych podwykonawców. Platforma działa w formie zaawansowanej wyszukiwarki przetargów lub raportując interesujące nas branże i lokalizacje na wybrany adres e-mail. Usługę można przetestować w darmowych okresie próbnym.

materiał partnera

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: