reklama
reklama
reklama
reklama

Dąbrowice pozyskały blisko 37 mln zewnętrznych środków. Podsumowanie ostatnich pięciu lat

Ostatnie lata były wyjątkowe dla mieszkańców gminy Dąbrowice. Po 153 latach, dzięki inicjatywie obecnej burmistrz Dorocie Dąbrowskiej udało się odzyskać prawa miejsce, a przez ostatnie pięć lat pozyskano blisko 37 mln złotych środków zewnętrznych.

- R E K L A M A -

Podczas pięcioletniej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska z myślą o mieszkańcach Gminy pozyskała łącznie 36 931 704,30 zł środków zewnętrznych m.in. na dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w wysokości 950 000,00 zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowicach w wysokości 2 000 000,00 zł, na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice w wysokości 8 000 000,00 zł, na remont wieży kościelnej w kościele p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława w Dąbrowicach w wysokości 950 000,00 zł, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice w wysokości 340 480,00 zł.

- R E K L A M A -

Dzięki inicjatywie Burmistrz Dąbrowskiej w 2023 roku gmina po raz trzeci otrzymała środki finansowe ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023” w wysokości 366.228,80 zł tj.100% dofinansowania. W latach 2021-2023 łączna kwota wsparcia przeznaczonego na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wynosiła: 956 029,40 zł. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Gmina Dąbrowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 792 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki z technologią na Ty”.

Uroczystość z okazji odzyskania praw miejskich przez Dąbrowice

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK, Gmina Dąbrowice otrzymała grant w wysokości 200 000,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

- R E K L A M A -

Gmina Dąbrowice jest w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych takich jak „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice”, koszt całkowity inwestycji wynosi 9 948 906,41 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych wynosi 9 451 461,09 zł. Realizowana jest także „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”, wartość inwestycji wynosi: 1 294 562,70 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1 229 834,57 zł. Gmina Dąbrowice remontuje również Stacje Uzdatniania Wody, wartość inwestycji to: 3 772 410,00 zł, finansowana w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Co warte podkreślenia, dzięki inicjatywie Burmistrz Doroty Dąbrowskiej, Dąbrowice po 153 latach, w hołdzie przodkom, odzyskały prawa miejskie. Podczas ostatnich dożynek Senator Przemysław Błaszczyk w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przekazał burmistrz Dorocie Dąbrowskiej symboliczny klucz do miasta. Później podobny podarunek włodarz Dąbrowic dostała od historycznej Dobrawy.

ROK 2019

1. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze” oraz „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mariopol” – 427 130,22 zł, przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 213.565,00 zł

2. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki” – 632 545,95 zł, przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 316.272,00 zł

ROK 2020

1. „Doposażenie kuchni oraz remont stołówki w Zespole Szkół w Dąbrowicach” – 100 000,00 zł, dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe wynosiło 80 000,00 zł.

2. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Witawa – Dzięgost” – 313 402,22 zł, przyznana kwota ogółem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 156 700,00 zł.

3.„Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice” – 2 704 659,34 zł, projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, wysokość dofinansowania to 2 019 061,55 zł.

4. „Zakup laptopów dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach” – 89 999,98 zł.

5. Sołectwo Zgórze projekt pn.: „Plac zabaw dla dzieci integracją całej wsi” – 13 500,00 zł, Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Dąbrowice dotację w wysokości 10 000,00 zł.

6. Sołectwo Baby projekt pn.: „Zbudujemy dzieciom przyszłość” – 13 500,00 zł, Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Dąbrowice dotację w wysokości 10 000,00 zł.

7. Sołectwo Dąbrowice II projekt pn.: ,,Bajkowy skalniak w centrum Dąbrowic’’ – 13 499,86 zł, Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Dąbrowice dotację w wysokości 10 000,00 zł.

8. „Wymiana stolarki okiennej w Ratuszu w Dąbrowicach” – 200 602,96 zł, 66 840,91 zł dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.

9. „Zakup ubrań specjalno – ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach” – 47 272,68 zł, Gmina Dąbrowice uzyskała 46 799,95 zł dotacji w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

ROK 2021

1. “Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Dąbrowicach” – 45 000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 40 000,00 zł.

2. „Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Baby” – 1 549 473,99 zł, dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 084 631,00 zł.

3. W ramach wspólnego przedsięwzięcia projektu „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” w Zespole Szkół w Dąbrowicach docieplono stropodach, wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania oraz wymieniono oświetlenie na LED – 905 573,25 zł, kwota dofinansowania to 546 056,25 zł wkład własny: 359 517,00 zł.

4. Gmina Dąbrowice partycypowała w kosztach zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079” w wysokości 195 132,08 zł.

ROK 2022

1. „Publiczny Internet w gminie Dąbrowice” – Otrzymano dofinansowanie w wysokości 64 368,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

2. „TIK-TAK! Nowe okno na świat!” – 300 000,00 zł, Dofinansowanie w wysokości 279.000,00 zł projektu „TIK-TAK! nowe okno na świat!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” – 839 130,00 zł, zadanie finansowano ze środków przeciwdziałaniu COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: czyszczenie zbiornika wodnego, pomosty do łowienia ryb – 4 szt., pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 105m x 68m, wraz z montażem bramek i piłkochwytów, wiaty sportowe dla gospodarzy, gości i kibiców, wykonano utwardzone przejście, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, montaż dwóch altanek z wyposażeniem, szatnię, wykonano modernizację i rozbudowę oświetlenia terenu. Na powierzchni pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej rozłożono siatkę przeciw kretowinom, agrowłókninę oraz wykonano odwodnienie boiska do piłki nożnej. Przy placu rekreacyjnym wykonano nasadzenia krzewów oraz roślin ozdobnych.

4. „Modernizacja placu zabaw przy miejscowości Piotrowo” – Dotacja „Sołectwo na Plus” wynosiła 12 000,00 zł.

5. ,,Nowy krzyż” w sołectwie Żakowiec – Dotacja „Sołectwo na Plus” wynosiła 12 000,00 zł.

6. „Rozbudowa Sali Wiejskiej w Zgórzu” – 11 999,96 zł, dotacja „Sołectwo na Plus”.

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol” – całkowita wartość zadania 1 978 496,93 zł, w 95% zadanie zostało finansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Gmina Dąbrowice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na rozwoju szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

9. Gmina Dąbrowice otrzymała grant na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 W wysokości 100 000,00 zł.

ROK 2023

1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice” – 147.600,00 zł.

2. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zgórzu” – koszt inwestycji to 21 828,81 zł, 12 000,00 zł to środki pochodzące z Budżetu Województwa Łódzkiego, kwota 9 828,10 zł pochodziła z funduszu sołeckiego.

3. „Modernizacja Kapliczki w Sołectwie Dąbrowice III” – wartość tej inwestycji to 12 000,00 zł, środki pochodziły z Budżetu Województwa Łódzkiego.

4. „Altana z tężnią solankową” w miejscowości Dąbrowice – Wartość zadania 100 000,00 zł Środki z Budżetu Województwa Łódzkiego.

5. „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dąbrowice” – 54 900,00 zł

6. „Renowacja zbiorników retencyjnych w miejscowości Dąbrowice” – 170 000,00 zł, kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wynosiła 136 000,00 zł.

7. „Laptopy dla uczniów” – dnia 10 października 2023 r. Gmina Dąbrowice podpisała z Ministrem Cyfryzacji umowę przekazania komputerów przenośnych typu laptop dla uczniów klas IV Zespołu Szkół w Dąbrowicach, wartość 21 laptopów wynosiła 61 294,59 zł.

8. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice we współpracy z Powiatem Kutnowskim zostały utworzone linie o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Kutno – Krośniewice – Dąbrowice oraz Dąbrowice – Krośniewice – Dąbrowice. Gmina Dąbrowice partycypowała w kosztach w wysokości 20 223,62 zł.

Ponadto we współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego od dnia 1 września 2019 roku na terenie gminy Dąbrowice, realizowany jest transport publiczny o charakterze użyteczności publicznej na linii relacji Dąbrowice-Łęczyca-Dąbrowice, bez ponoszenia kosztów przez Gminę Dąbrowice. •

(Gmina Dąbrowice)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: