Dofinansowania do dróg wojewódzkich

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty stawiające sobie za cel modernizację, przebudowę, a nawet budowę dróg wojewódzkich. Wnioski można składać do 29 września 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r.

- R E K L A M A -

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 500 000,00 EUR, co stanowi 24 024 000,00 zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95%, w tym maksymalny poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 w projekcie to 85%, pozostałe 10% pochodzi z budżetu państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- R E K L A M A -

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę lub przebudowę dróg wojewódzkich, również tych, które stanowią obwodnice wyprowadzające ruch z miast i rozwiązujące problemy ich zatłoczenia. Na dotacje będą mogły liczyć projekty modernizacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej, czyli mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów dla zwierząt leśnych oraz konstrukcji oporowych. W ramach projektów będzie można budować drogi dla rowerów i pieszych położone wzdłuż realizowanej inwestycji. Dofinansowanie można również przeznaczyć na zakup oraz montaż inteligentnych systemów transportowych, zarządzających na przykład ruchem ulicznym. Dzięki ich zastosowaniu poprawia się przepustowość ulic. System analizuje natężenie ruchu uwarunkowane porą dnia i w odpowiednim momencie tworzy tak zwaną „zieloną falę” sygnalizacji świetlnej, aby rozładować jak najszybciej pojawiający się zator.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

- R E K L A M A -

Wszystkie typy projektów będą mogły być realizowane przez Województwo Łódzkie. Inne jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować projekty wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim. Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami. Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Drogi wojewódzkie” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

Inwestycje w infrastrukturę drogową w powiecie kutnowskim

Fundusze Europejskie dofinansowując przebudowy i remonty dróg poprawiają bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. W województwie łódzkim realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących dróg lokalnych i wojewódzkich, budowane są chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych. Ważnym przedsięwzięciem dla powiatu kutnowskiego była przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2158e relacji Sokół – Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód”. Niewystarczająca szerokość drogi oraz jej zniszczona nawierzchnia spowalniały ruch i uniemożliwiały bezpieczne mijanie się samochodów. Poprawiono strukturę jezdni oraz rozbudowano i przebudowano skrzyżowania z drogami podrzędnymi. Spowodowało to zmniejszenie poziomu hałasu, a jednocześnie pozwoliło na zminimalizowanie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko przyrodnicze. W ramach inwestycji powstały bezpieczne zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe dla samochodów osobowych. Zakres prac obejmował również budowę przejść dla dzikich zwierząt. Dzięki

nowemu systemowi kanalizacji deszczowej wody opadowe są sprawnie odprowadzane do rowów. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego odnawiając oznakowanie pionowe i poziome na jezdniach. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywarła pozytywny wpływ na środowisko. Wartość projektu wyniosła ponad 1,4 mln zł, przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 1 mln zł.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: