Gmina Kutno ubiega się o rządowe wsparcie. Jakie inwestycje mogą zostać zrealizowane? (ZDJĘCIA)

Gmina Kutno złożyła wnioski o dofinansowanie trzech kolejnych zadań inwestycyjnych w zakończonym w dniu 28.12.2020 r. kolejnym naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotem pierwszego wniosku jest inwestycja polegająca na „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41″. Planowany zakres robót obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, drenaż opaskowy, przebudowę instalacji c.o., wymianę instalacji wod.-kan., przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową, montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej, przebudowę instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia ledowego, przebudowę i remont budynku.

- R E K L A M A -

Realizacja tego zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych, podwyższenie standardów i warunków pracy, poprawę komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców. Kwota o jaką Gmina Kutno wnioskowała na realizację tego zadania to 1 350 000,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy zadania „Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu”. Zadanie polegać ma na dociepleniu ścian i dachu budynku SUW, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,rozbiórce nasypu ziemnego oraz rozbiórce 4 szt. podziemnych zbiorników na wodę wraz z rurociągami i studzienką kontrolną, wybudowaniu zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. V=200m3, przebudowie obudowy studni głębinowej, montażu nowej pompy, rurociągu tłocznego i armatury oraz utwardzeniu terenu kostką brukową. Realizacja zadania ma na celu zapewnić wymaganą ilość wody dla odbiorców oraz będzie miała pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wnioskowana kwota to 1 100 000,00 zł.

- R E K L A M A -

Ostatni wniosek dotyczy natomiast „Przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki”. Planowany zakres robót obejmuje korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej na istniejącym pasie jezdnym z destruktu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na istniejącym pasie jezdnym gruntowym, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym.Łączna długość drogi do przebudowy to 944,5 mb. Realizacja zadania ma na celu poprawę komfortu ruchu samochodowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych drogi gminnej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów. Zadanie będzie miało też pozytywny wpływ na zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy: poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wpływ na funkcjonowanie służb ochrony p-poż.i ratownictwa medycznego, podniesienie atrakcyjności obszaru gminy. Wnioskowana kwota 902 000,00 zł.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: