Harmonogram naborów wniosków na lata 2021-2027 

Niedawno przyznano Łódzkiemu dotacje unijne w wysokości 2 mld 745 mln euro w ramach już czwartej perspektywy na lata 2021-2027. Nasz region otrzyma kwotę o niemal pół miliarda euro większą niż w latach 2014-2020. Łódzkie stanie się bardziej zielone, cyfrowe, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i poszukiwaniu nowoczesnych technologii bardziej nowoczesne w gospodarowaniu. Przy wsparciu Funduszy Europejskich będzie można wdrożyć wiele znakomitych projektów, by zwiększać konkurencyjność i inwestować w dobry klimat. Właśnie ogłoszono harmonogram naboru wniosków. 

- R E K L A M A -

Nowy harmonogram został przyjęty 23 lutego 2023 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 161/23. Dotyczy on naboru wniosków na okres od 23 lutego 2023 roku do 23 lutego 2024 roku. Harmonogram dostępny jest między innymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Obszary priorytetowe 

- R E K L A M A -

W harmonogramie wyróżniono przede wszystkim obszary priorytetowe, które będą dofinansowane w ramach nowych środków unijnych dla Łódzkiego. Są to Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego wspierające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego przeznaczone są na odnawialne źródła energii, wzrost efektywności energetycznej, bioróżnorodność, dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie klęskom i katastrofom. Fundusze dla mobilnego Łódzkiego to pieniądze na inwestycje dotyczące dróg lokalnych i wojewódzkich, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem wspierać będą kulturę i turystykę oraz rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich naszego regionu. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom dotyczyć będą infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz edukacyjnej. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem przeznaczone będą na aktywizację zawodową, usługi społeczne i zdrowotne oraz usługi na rzecz rodziny. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem obejmą edukację przedszkolną,  kształcenie ogólne i zawodowe, edukację włączającą oraz usługi rozwojowe dla pracowników. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji będą wspierać pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach. W ramach sprawiedliwej transformacji planowane są również działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polaków oraz jednocześnie ograniczenie emisji CO2 – priorytetu Komisji Europejskiej. 

Kiedy, ile, dla kogo 

- R E K L A M A -

Poza szczegółowym opisem obszarów priorytetowych w harmonogramie dodano daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków na dotacje unijne w ramach poszczególnych priorytetów. Przyszli beneficjenci mogą znaleźć tutaj też kwoty dofinansowania, jakie przewidziano w ramach określonych osi priorytetowych, a także przykłady projektów, jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe. Dodatkowo określeni zostali wnioskodawcy, instytucje przyjmujące wnioski o dofinansowanie oraz sposób wyboru projektów, które otrzymają dotacje.  

Fundusze Europejskie od lat wspierają gospodarkę, ochronę środowiska oraz potencjał kulturowo-turystyczny województwa łódzkiego. W poprzedniej perspektywie środki unijne przeznaczone były również na cele związane z kształceniem młodych ludzi oraz poszukiwaniem nowych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Skorzystali z tego uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach w powiecie kutnowskim, gdzie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się i nauczaniu, podwyższyła się jakość kształcenia. Stworzono tam nową pracownię komputerową, a placówkę wyposażono w cyfrowe pomoce edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Każdego, kto ma nowy pomysł na rozwój regionu, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Uzyskane dotacje z pewnością pozwolą Ci na osiągnięcie zamierzonego celu. 

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: