reklama
reklama

Inicjatywa lokalna w gminie Kutno. Ruszył nabór wniosków. Wsparcie do 30 tys. złotych

Masz pomysł na ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie? Chcesz zmienić swoją okolicę, ale potrzebujesz wsparcia? Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Kutno będą mogli skorzystać ze wsparcia w kwocie 30 000 zł na realizację swoich projektów w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Kutno z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o inicjatywę może złożyć grupa mieszkańców (min. 2 osoby) bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na:

- R E K L A M A -

– pracy społecznej, 

– świadczeniach pieniężnych, 

- R E K L A M A -

– świadczeniach rzeczowych. 

Co ważne, mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji przedsięwzięcia.

- R E K L A M A -

Maksymalna kwota wsparcia jednego wniosku to 10 000 złotych.

Wnioski można składać do 6 kwietnia 2022 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzinach pracy Urzędu albo listownie na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99 – 300 Kutno (decyduje data wpływu)

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do złożenia wniosku na realizację zadań publicznych Gminy Kutno w 2022 roku w zakresie:

– Kultury

– Kultury fizycznej, sportu i turystyki

– Ochrony zdrowia i ekologii

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe to 90 000 złotych – po 30 000 złotych na każdą kategorię.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 6 kwietnia 2022 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 5 maja 2022 roku.

Dokładne informacje na temat konkursów znajdziecie Państwo na stronie www.gminakutno.pl


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: