reklama
reklama

Jest praca w Urzędzie Miasta Kutno. Ogłoszono nabór do Biura Sportu i Turystyki

Interesujesz się sportem lub turystyką? Możesz znaleźć pracę w Urzędzie Miasta Kutno, który ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki. Jakie trzeba spełnić warunki?

- R E K L A M A -

UM oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu na czas określony lub nieokreślony.

Wymagania niezbędne:

- R E K L A M A -
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe I stopnia w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej na kierunku turystyka i rekreacja lub w dziedzinie nauk prawnych na kierunku administracja;
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym min. 1 rok w administracji publicznej na umowę o pracę,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (głównie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, narzędzi tworzenia prezentacji),
 • znajomość ustaw : o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o fundacjach, o stowarzyszeniach, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks postępownaia administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi ( praca, staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat),
 • interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami,
 • znajomość prowadzenia konsultacji i konkursów ofert,
 • znajomość zasad rozliczania dotacji,
 • umiejętność i doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność pracy w zespole,
 • sprawna organizacja przedsięwzięć, duża samodzielność, łatwość formułowania myśli, systematyczność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

- R E K L A M A -
 • współtworzenie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć obejmujących obszar sportu oraz turystyki,
 • prowadzenie postępowań konkursowych i rozliczania dotacji,
 • wyszukiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania zadań,
 • wsparcie organizacyjne w sferze działalności sportowej,
 • organizacja szkoleń, spotkań oraz konsultacji ze stowarzyszeniami działającymi w obszarze sportu i turystyki.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys( CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • udokumentowanie minimum 3 letniego stażu pracy, w tym rocznego stażu pracy w administracji publicznej na umowę o pracę,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie(druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Miasta pok. 233 lub pobrać ze strony BIP – u),
 • kserokopia wszystkich świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwatrzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji (druk oświadczenia można otrzymać w Urzędzie Miasta pok. 233 lub pobrać ze strony BIP-u),
 • w przypadku niepełnosprawności osoby – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych otrzymują pisemną informację z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.
 2. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka będzie przeprowadzona.
 3. Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.
 4. Prezydent Miasta może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego. Przy rozpatrywaniu kandydatur, zgodnie z wymogami konkursu będą brane pod uwagę wg kolejności następujące kryteria:
 5. doświadczenie zawodowe zbieżne z wymaganym na stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 6. posiadane uprawnienia i umiejętności,
 7. ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Kutno” w terminie do dnia 17.12.2018 r. włącznie w siedzibie Urzędu Miasta , Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno w pok. 233 lub pocztą na adres Urzędu – z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Kutno” – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umkutno.bip.e-zeto.eu, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.kutno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pokoju 201.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: