reklama
reklama
reklama
reklama

Konwencja wyborcza Mariusza Sikory i przyjaciół! – ZDJĘCIA

W czwartek wieczorem w pękającej w szwach restauracji hotelu Rondo odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego i Mariusza Sikory. Oficjalnie zaprezentowany został kandydat na prezydenta Kutna Mariusz Sikora, który w płomiennej przemowie zabrał zaproszonych gości w podróż do Kutna swoich marzeń. Podkreślił jednocześnie, że przedstawiony program jest idealnie skrojony pod potrzeby wszystkich mieszkańców od noworodka do seniora.  

- R E K L A M A -

– Jest to program, który jest realny do zrobienia i my go zrealizujemy – zapowiedział kandydat na prezydenta.

Wspomniany program podzielono na pięć segmentów, które zaprezentowali liderzy komitetu. Ma być nowocześnie, czysto i zielono. 

Drodzy Mieszkańcy Kutna! Wysłuchaliśmy Waszych głosów, poznaliśmy Wasze potrzeby –  podkreślił  Mariusz Sikora – oto nasze propo­zycje na najbliższe lata: 

- R E K L A M A -

– Zbudujemy żłobek i nowe pla­ce zabaw, wybudujemy nowe mieszkania dla młodych i osiedle dla seniorów. Rozwiniemy program Różana Rodzina i wprowadzimy wsparcie finansowe dla rodziców nowo naro­dzonych kutnian. Zwiększymy liczbę klubów seniora i wprowadzimy bon rehabilitacyjny, rozszerzymy współpracę z organizacjami po­zarządowymi i zwiększymy nakłady finanso­we na mikrogranty, wzbogacimy ofertę kar­ty mieszkańca. Stworzymy centrum dzieci i młodzieży w budynku byłej szkoły nr 5 przy ul. Konduk­torskiej, wprowadzimy młodzieżowy budżet obywatelski, będziemy organizować letnie pół­kolonie dla dzieci, zmniejszymy liczbę uczniów w klasach szkolnych. 

– Unowocześnimy i zazie­lenimy centrum miasta, poprawimy czystość tak­że w weekendy. Wybudujemy wiadukt – szybkie połączenie ze strefą przemysłową, stworzymy północną obwodnicę miasta oraz ulice i parkingi w nowo powstających osiedlach, zmodernizuje­my główne ciągi drogowe (Łąkoszyńska, Maczka, Kościuszki, Grunwaldzka, Skłodowskiej – Curie i Toruńska). Deklaruję, że poprawimy jakość wody, między innymi poprzez jej ozonowanie – podkreślił Mariusz Sikora. 

- R E K L A M A -

Jacek Boczkaja przedstawił pomysły infrastrukturalne. 

– Widzimy jakim sukcesem jest Zielona Oś, zatem jeszcze bardziej rozbudujemy tereny zielone w dolinie rzeki Ochni (Zielona Oś 2), utworzymy tereny rekreacyjne przy zalewie wraz z minitęż­nią oraz parki kieszonkowe przy ulicach Barei i Mickiewicza. Wybudujemy również ścieżkę rekreacyj­ną do Dybowa. Zwiększymy ekologiczny tabor w MZK, będziemy wspierać rozwój zielonych źródeł energii, utrzymamy dopłaty do: wymiany starych pieców, kanalizacji sanitarnych, przydo­mowych oczyszczalni ścieków i odnawialnych źródeł energii. Poprawimy w Kutnie jakość powietrza, będziemy wspierać budowę ciepłowni geoter­malnej, zbiorników wodnych i obiektów małej retencji. Wiemy, że dla wielu mieszkańców to ważne i dlatego stworzymy cmentarz dla zwierząt do­mowych – mówił Jacek Boczkaja.  

Na względach bezpieczeństwa skoncentrował się aktualny prezydent Kutna, Zbigniew Burzyński – rozbudujemy inteligentny monitoring miejski, wybudujemy bezpieczne przejścia dla pieszych, będziemy likwidować bariery architektoniczne, zwiększymy liczbę pa­troli pieszych straży miejskiej oraz rozszerzymy współpracę z policją. Świadomi wzrastających zagrożeń unowocześnimy system obrony cywilnej Kutna – zapowiedział Zbigniew Burzyński. 

Sport, kultura i rekreacja to priorytety, o których poinformował Zbigniew Wdowiak –  

– Wybudujemy ze­spół zewnętrznych basenów przy aquaparku z wykorzystaniem geotermii, zmodernizujemy basen przy Szkole Podstawowej nr 9, pobudu­jemy boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7. Bardzo ważne dla kutnowskiego spotu jest to, że zmodernizujemy stadion „Kutnowianki” i wybudujemy kryte boisko piłkarskie „pod ba­lonem”. Stworzymy miejskie centrum baseballa. Zbudujemy nową bibliotekę publiczną na miarę XXI wieku, wymienimy fotele na widowni Kutnowskiego Domu Kultury. Wreszcie, będziemy organizować więcej różnorodnych imprez sportowych, rekreacyj­nych i kulturalnych – zakończył Zbigniew Wdowiak. 

Zebrani goście i przyjaciele komitetu poznali wszystkie kandydatki i kandydatów do rady miasta. Każda z kandydujących osób opowiedziała o tym, jaką pracę chce wykonać na rzecz Kutna. 

Drużyna Mariusza Sikory do rady miasta Kutno: 

Okręg nr 1 (Kościuszki, Centrum, Wojska Polskiego, Braci Śniadeckich, Szymanowskiego) 

1. Zbigniew Wdowiak 

Zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za edukację, kulturę i sprawy społeczne. Z wykształcenia historyk, wcześniej nauczyciel i dy­rektor I LO im. J. H. Dąbrowskiego. Żona Anna jest nauczycielką języka francuskiego. Uważa, iż przykład Kutna jasno wskazuje: bezpartyjny samorząd jest gwarantem rozwoju i sukcesu. 

2. Tomasz Rędzikowski 

Radny rady miasta, przedsiębiorca, społecz­nik. Mąż i tata trójki pełnoletnich już dzieci. Zna wszystkich na osiedlu, zawsze pomoże – zajmuje się rozliczaniem wodomierzy w blokach. 

3. Agnieszka Makuła 

Człowiek wielkiego serca, zaangażowana w licz­ne akcje charytatywne. Od urodzenia mieszka w centrum Kutna. Pracuje jako główna księgo­wa w TBS Kutna. Pomaga również kutnowskim piłkarzom – prowadzi księgowość w stowarzy­szeniu sportowym KS Kutno. 

4. Artur Ciurlej 

Dyrektor II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Przyjaciel młodzieży, znany i lubiany wycho­wawca. Miłośnik sportu. Prywatnie szczęśliwy mąż Ewy i tata dwóch córek Julii i Pauliny. 

5. Aleksandra Bielecka 

Rzecznik waszych spraw! Od 2001 roku pra­cuje jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Zawsze z życzliwością, zaangażowaniem i empatią pomaga mieszkańcom w dochodzeniu ich praw konsumenckich.  

6. Ewelina Lewandowska 

Kobieta, matka, aktywistka. Kocha pracę z ludźmi i dla ludzi, od wielu lat działa w wolontariatach, w 2013 roku odebrała swój pierwszy dyplom Wolontariusza Roku. Chętnie podej­muje rękawicę, gdy w grę wchodzi obrona słab­szych oraz walka o prawa kobiet i dzieci. 

7. Rafał Wawrzyńczak 

Pracownik kutnowskich wodociągów, w wol­nym czasie tytan zaangażowania społecznego: sekretarz koła wędkarskiego „Metalurg” Kut­no, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (przez 27 lat oddał 66 litrów), kierownik młodzieżowej drużyny piłkarskiej KS Kutno. Mąż Oli oraz tata Zuzi i Franka. 

Okręg nr 2 (Rejtana, Tarnowskiego, Graniczna, Dybów, Piaski) 

1. Jacek Boczkaja 

Zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za inwestycje, zieleń i infrastrukturę miejską. W życiu kieruje się zasadą, że „człowiek zajęty musi mieć czas na wszystko”, więc pomimo wielu obowiązków zawodowych, z wielką przyjemno­ścią pracuje w ogrodzie, jeździ na rowerze i gotuje. 

2. Łukasz Walczak 

Radny rady miasta, miłośnik zwierząt – pomy­słodawca psich wybiegów w Kutnie, a także organizator systematycznych zbiórek karmy dla schronisk. Autor wielu zwycięskich projektów w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim. Zawodo­wo policjant, od wielu lat kutnowski dzielnicowy. 

3. Robert Małachowski 

Radny rady miasta, nauczyciel historii w kut­nowskich szkołach podstawowych, pedagog i autorytet dla kilku pokoleń uczniów. Zaanga­żowany w rozwój miasta, a zwłaszcza osiedla Rejtana, Tarnowskiego i Granicznej. Autor zie­lonej strategii dla Kutna. 

4. Agnieszka Molińska-Jujka 

Mężatka, mama Marysi i Basi. Uwielbia młodzież, kocha pomagać. Pedagog i terapeuta w kutnow­skich szkołach średnich, wcześniej koordynator­ka Akcji Zima w MOPS. Mieszkanka Dybowa. Dzięki jej wsparciu powstały progi zwalniające, chodniki, ścieżka rowerowa oraz modernizacja ulicy Toruńskiej i Jesiennej, a ostatnio Zimowej.  

5. Marek Byczkowski 

Pracownik dawnego zakładu Farmaceutyczne­go ,,Polfa” Kutno, obecnie Fresenius Kabi Polska. Przewodniczący tamtejszej NSZZ ,,Solidarność”. Znany i obdarzony zaufaniem obrońca praw pracowniczych. Od wielu lat pełniący służbę społeczną w Kutnowskiej Radzie Pamięci Naro­dowej. Prywatnie mąż Doroty i tata Aleksandry. 

6. Dorota Pasińska 

Liderka Kutnowskiego Klubu Amazonek, pracu­je na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Spełnia się działając społecz­nie, niosąc pomoc słabszym. Jako miejska radna chciałaby podjąć działania profilaktyczne na rzecz ludzi dotkniętych chorobami nowotworo­wymi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. 

7. Martyna Stasiak 

Działaczka społeczna, inicjatorka powołania Kutnowskiej Społecznej Rady Kobiet. Koordynatorka akcji społecznych, podczas których pomoc kierowana była do pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Była dyrektor biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii. 

Okręg nr 3 (Wenecja, Łęczycka, Azory, Łąkoszyn) 

1. Zbigniew Burzyński 

W roku 2002 został wybrany na prezyden­ta miasta Kutna w pierwszych wyborach powszechnych. W ciągu ostatnich pięciu kaden­cjach obdarzany przez mieszkańców ogromnym zaufaniem. Twórca potęgi gospodarczej Kutna. Wierzy, że bezpartyjny samorząd i stabilizacja są najlepszą receptą na sukces miasta. 

2. Robert Feliniak 

Radny rady miasta, bezpartyjny. Od kilkuna­stu lat pracuje jako administrator w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Kutnie. Działacz społeczny, Honorowy Dawca Krwi. Od wielu lat organizator zbiórek krwi na terenie nasze­go miasta. Wyróżniony tytułem „Wolontariusz Roku 2023″. Prywatnie tata Piotra i Jana. 

3. Beata Włodarczyk 

Radna rady miasta. Mieszkanka dzielnicy Łąkoszyn, zawsze blisko ludzkich spraw. W pracy społecznej włącza się zwłaszcza w pomoc bezdomnym i skrzywdzonym zwierzę­tom. Prywatnie mężatka i matka trzech synów: Marka, Damiana i Wojciecha, a także spełniona i troskliwa babcia. 

4. Dorota Jarczyńska 

Dyżurna ruchu – pracownik PKP PLK S.A. Kul­tywuje kolejarskie tradycje Kutna. Prezes kutnowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Chciałaby widzieć Kutno jako miejsce pełne możliwości rozwoju osobistego, pracy i odpoczynku dla wszystkich mieszkańców. Wyróżniona tytułem „Wolontariuszka 2023 roku”.  

5. Monika Zagrosik 

Od 20 lat pracuje w ZUS. Organizatorka po­mocy w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Otwarta na ludzi i ich problemy. Stawia na bezpieczeństwo. Chce wprowadzenia pie­szych patroli Straży Miejskiej. Jej mąż Zbyszek jest cenionym mechanikiem samochodowym. Szczęśliwa mama dwóch córek. 

6. Mariusz Kozarski 

Lider kutnowskich nauczycieli, prezes Związ­ku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie. Zawodowo jest nauczycielem informatyki. Codziennie podejmuje działania na rzecz pracowników, rozwiązuje ich problemy, dba o poprawę warunków pracy, atmosferę i dobrostan. W wolnych chwilach fotografuje i czyta. W życiu prywatnym ojciec 20-letniej Aleksan­dry i 1,5-rocznego Piotra, szczęśliwy partner Magdaleny. 

7. Jan Dębski 

Radny rady miasta. Pełen wigoru emeryto­wany pracownik PKP. Jako wieloletni radny, zrealizował kilkadziesiąt inicjatyw na rzecz mieszkańców południowo – zachodniej części Kutna, m.in. szlak pieszy na Azorach czy prze­budowę ul. Łęczyckiej, Chopina i Siemiradzkiego. Jego plan to skanalizowanie dzielnicy Azory oraz ukończenie inwestycji drogowych ul. Paderewskiego, Kolberga i okolic Parku Wiosny Ludów! 

Okręg nr 4 (Aleje ZHP, Warszawskie Przedmieście, Grunwald, Batorego, Sklęczki) 

1. Mariusz Sikora 

Pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie. Jest absol­wentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydzia­łu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kutnie w zakresie gry na instrumentach perku­syjnych. Jest radnym od 2006 roku, od 2018 roku pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego rady. Szczęśliwy mąż Moniki, tata Gracjana i Wikto­rii. W 2024 roku kandydat na prezydenta miasta. 

2. Danuta Blus 

Radna rady miasta, emerytowana nauczycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 9. Kutno to jej dom a zwłaszcza osiedla Batore­go i Grunwald. Lubi pomagać innym i brać udział w akcjach społecznych. Od lat działa na rzecz kutnowskiej edukacji.  

3. Paweł Markiewicz 

Wieloletni dziennikarz i wykładowca akade­micki. Posiada pełne wyższe wykształcenie techniczne, jak i humanistyczne. Od 12 lat pra­cuje w MOSiR w Kutnie, gdzie zajmuje się głów­nie sprawami informatycznymi oraz obsługą klienta. Od dwóch kadencji jest radnym miej­skim, który realizuje zamierzone cele. Inicjator powstania w Kutnie cmentarza dla zwierząt. 

4. Marek Kurnatowski 

Człowiek orkiestra, przedsiębiorca i animator kultury. Wieloletni organizator koncertów rockowych w Kutnie i całej Polsce. Zamiłowanie do muzyki łączy z działalnością społeczną, często inicjując zbiórki na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt. 

5. Adam Szubka 

Przedsiębiorca posiadający fach w ręku, jeden z najlepszych fryzjerów w Kutnie. Uwielbia kontakt z ludźmi, potrafi doskonale słuchać, dlatego zna potrzeby mieszkańców. Swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności chciałby wykorzystać do stworzenia miasta przyjaznego dla ludzi i przedsiębiorców. Od 6 lat szczęśliwy mąż, od 2 lat szczęśliwy tata. 

6. Paulina Bagrowska 

Jej życie zawodowe od 12 lat związane jest z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie. Jest animatorką w Centrum Seniora, gdzie codziennie pomaga najstarszym miesz­kańcom miasta. Liderka związku zawodowego w kutnowskim MOPS. Prywatnie razem z mę­żem Krystianem wychowuje 8 – letniego syna Jakuba. 

7. Mariusz Tyjewski 

Z wykształcenia technik informatyk. Obecnie kierowca autobusu MZK – kutnowskie drogi zna od podszewki. W nowej radzie miasta bę­dzie szczególnie zabiegał o nowe miejsca pra­cy i rozbudowę basenu miejskiego. Szczęśliwy mąż i tata dwojga dzieci, a w ostatnim czasie również dziadek. 

8. Małgorzata Żurada 

Radna rady miasta. Doktor nauk chemicznych, nauczyciel, wychowawca, koordynator wielu projektów edukacyjnych, z wieloletnim do­świadczeniem również w zakresie zarządzania placówką oświatową. Aktualnie pracuje jako nauczycielka w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Otwarta na ludzi, na ciekawe po­mysły i inicjatywy. Prywatnie mężatka, mama dwójki już pełnoletnich dzieci. 

Materiał wyborczy KWW Zbigniewa Burzyńskiego i Mariusza Sikory

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: