Kutno przyjmie repatriantów – dostaną mieszkanie i pracę

W naszym mieście pojawią się repatrianci polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR i otrzymają dom oraz pracę. Ostateczną decyzję mają w przyszłym tygodniu podjąć miejscy radni.

Jak można przeczytać w projekcie uchwały, miasto zobowiązuje się w ramach repatriacji na teren Gminy Miasta Kutno nieokreśloną imiennie czteroosobową rodzinę polskiego pochodzenia z terenów azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego, w której co najmniej jedna osoba posiada wykształcenie wyższe.

- R E K L A M A -

Gmina zobowiązuje się także zapewnić nieokreślonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i jego najbliższej rodzinie przez okres nie krótszy niż 2 lata warunki do osiedlenia się poprzez:

1) przydział mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Kutnie na terenie Gminy Miasta Kutno i zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony;

- R E K L A M A -

2) zapewnienie źródła utrzymania poprzez umożliwienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie krótszy niż 2 lata dla jednej osoby z rodziny.

Warto dodać, że gminie przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu 55m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 na terenie danego powiatu. Uzyskane na ten cel środki finansowe pokryją podstawowe koszty związane z przyjęciem na teren Miasta Kutno jednej rodziny repatriantów.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: