Magistrat zachęca, są dopłaty do wymiany pieców CO

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2018r. przystępuje do naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”.

- R E K L A M A -

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lecz nie więcej niż 3000 zł.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Kutno, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy wniosek.

- R E K L A M A -

Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja.

Podstawowe kwestie związane z udzielaniem dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno:

  • dotacja może zostać udzielona tylko na wymianę istniejących urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe źródła ogrzewania w postaci: pomp ciepła, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego, nowoczesnych urządzeń grzewczych z podajnikiem automatycznym na biomasę lub węgiel, spełniających łącznie następujące wymogi: posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dotację; urządzenie powinno posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 80% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 1.01.2016 r.”;
  • po złożeniu wniosku lecz przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej przedstawiciele Urzędu Miasta w Kutnie dokonają kontroli w zakresie posiadania źródła ogrzewania na paliwo stałe, przewidzianego do likwidacji. Również po zrealizowaniu modernizacji nastąpi kontrola celem stwierdzenia wypełnienia zadania zgodnie z warunkami umowy;
  • w celu wypełnienia wniosku oraz zapoznania się z umową, a także uzyskania dodatkowych informacji związanych z ubieganiem się o dotację celową należy zgłaszać się do Urzędu Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530, do pokoju nr 327 lub zadzwonić pod numer telefonu 24-253-12-54.
Pliki do pobrania:
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: