Miasto pomoże przedsiębiorcom. Radni podjęli ważną uchwałę

Dziś radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców z Kutna.

Dziś radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców z Kutna.

Jak przekazał podczas sesji prezydent Kutna, w trakcie pandemii koronawirusa w Kutnie 16 podmiotów gospodarczych zrezygnowało z działalności, a 60 zawiesiło swoją działalność.

W uchwale przeczytać można między innymi:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami §8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) oraz poprzedzającego go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674) i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów nie mniej niż 25% obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy powierzchni handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

§ 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).