reklama
reklama

MZK Kutno szuka dyrektora technicznego. Sprawdź, jakie są wymagania

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie ogłosił nabór na stanowisko dyrektora technicznego. Poniżej prezentujemy pełną treść ogłoszenia:

Wymagania niezbędne:

- R E K L A M A -

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko
mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa
karne skarbowe;
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
• minimum 5 – letnie ogólne doświadczenie zawodowe minimum 3–letnie doświadczenie
na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych lub równorzędnym w branży transportowej
wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

- R E K L A M A -

• minimum 1 rok doświadczenia przy przeprowadzaniu zamówień publicznych zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych,
• zdolność analitycznego myślenia, planowania, odpowiedniego rozdzielania zadań,
motywowania
• zdolności komunikacyjne i interpersonalne
• zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów
• umiejętność pracy pod presją czasu
• odpowiedzialność, dokładność, systematyczność
• gotowość do doskonalenia zawodowego dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy
• postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- R E K L A M A -

Całokształt spraw związanych z organizowaniem, nadzorowaniem, koordynowaniem
i kontrolowaniem działalności technicznej i gospodarczej w zakresie utrzymania w
zdolności użytkowej taboru samochodowego, maszyn i urządzeń technicznych,
obiektów i budynków, pomieszczeń i ich wyposażenia, przystanków autobusowych, a
w szczególności:

 1. Opracowywanie planów:
  – inwestycji Spółki i ich realizacja;
  – napraw i remontów środków trwałych Spółki i przystanków autobusowych;
  – zaopatrzenia materiałowo–technicznego z uwzględnieniem zapasów magazynowych;
  – rozwoju zaplecza technicznego.
 2. Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń:
  – energetycznych i elektrycznych;
  – wodno – ściekowych;
  – stanowiska diagnostycznego.
 3. Nadzór nad działaniami zapewniającymi właściwą ochronę środowiska.
 4. Nadzór, organizacja i przygotowanie dokumentacji do prawidłowego zaopatrzenia
  materiałowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 5. Nadzór i organizacja prawidłowego prowadzenia gospodarki magazynowej.
 6. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i dozorem mienia Spółki.
 7. Nadzór, organizacja i przygotowanie dokumentacji do prawidłowego zaopatrzenia
  Spółki w paliwo płynne i stałe.
 8. Nadzór i kontrola nad prawidłową gospodarką środkami trwałymi oraz pozostałymi
  środkami i wyposażeniem pomieszczeń.
 9. Nadzór, organizacja i przygotowanie dokumentacji w celu prawidłowej realizacji
  prowadzonych inwestycji, zakupu maszyn i urządzeń zgodnie z ustawą Prawo
  zamówień publicznych.
 10. Nadzór i organizacja prawidłowego wykonywania napraw i remontów taboru
  samochodowego z uwzględnieniem regeneracji części i zespołów.
 11. Nadzór nad jakością wykonywanych napraw taboru samochodowego.
  12.Sporządzenie prawidłowego rozliczenia rzeczowo–finansowego
  podporządkowanego pionu organizacyjnego.
 12. Organizacja i nadzór nad prawidłową gospodarką czasem pracy w
  podporządkowanym pionie organizacyjnym.
 13. Racjonalne rozmieszczenie kadry pracowniczej i zapewnienie maksymalnej
  wydajności pracy w podporządkowanym pionie organizacyjnym.
 14. Nadzór nad realizacją zadań związanych z wykonaniem obsługi administracyjnogospodarczej Spółki i komórek funkcjonalnych.
 15. Sporządzanie sprawozdawczości związanej z działem technicznym m.in.
  sprawozdania GUS, ochrona środowiska,
  17 . wykonywanie uprawnień przełożonego w stosunku do osób zatrudnionych w
  dziale technicznym Spółki,
 16. zabezpieczanie prawidłowych warunków socjalnych, bhp i p.poż w
  podporządkowanym pionie organizacyjnym oraz kontrolowanie przestrzegania zasad
  bhp i p.poż. przez podległych pracowników
 17. wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych ze stanowiskiem Dyrektora ds. technicznych

Odpowiedzialność:

 1. Odpowiada za kontrolę wewnętrzną na zajmowanym stanowisku zgodnie z
  wytycznymi w tym zakresie.
 2. Odpowiada za zabezpieczanie prawidłowych warunków socjalnych, bhp i p.poż w
  podporządkowanym pionie organizacyjnym oraz kontrolowanie przestrzegania zasad
  bhp i p.poż. przez podległych pracowników.
 3. Odpowiada za rzetelność i terminowość opracowywania dokumentów, rozliczeń i
  sprawozdawczości w podporządkowanym pionie organizacyjnym.
 4. Odpowiada przed Zarządem za terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami i
  poleceniami całokształt przypisanych zadań.
 5. Odpowiada za prawidłową organizację pracy w podporządkowanym pionie
  organizacyjnym i prawidłowe wykonywanie całości nałożonych zadań.
 6. Odpowiada za właściwe, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami
  wykonywanie obowiązków służbowych.
 7. Odpowiada za straty zakładu wynikłe z winy pracownika mu podległego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy
Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie – Kutno, ul. Cmentarna 1 oraz obszar działania autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie.

Stanowisko pracy
Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością. Stanowisko pracy należące do kadry zarządzającej w rozumieniu art. 1514 Kodeksu pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w toku procesu rekrutacji

Przetwarzania danych osobowych w toku procesu rekrutacji odbywa się na zasadach
określonych w informacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji,
• kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku
pozostawania w stosunku pracy,
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych (załącznik nr 1),
• podpisana zgoda na przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
(załącznik nr 2)

Wymagane dokumenty należy do dnia 21.09.2020r. złożyć w Sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Kutnie (ul. Cmentarna 1, 99–300 Kutno), przesłać pocztą na wyżej wskazany adres lub przesłać e–mailem na adres mzk@mzk.kutno.pl.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: