reklama

[?NA ŻYWO] Radni decydują o absolutorium dla prezydenta Burzyńskiego

Trwa XXV sesja Rady Miasta Kutno. W porządku obrad znalazło się wiele punktów, a jednym z najważniejszych będzie głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego.

- R E K L A M A -

Porządek obrad prezentuje się następująco:

1.Otwarcie sesji.

- R E K L A M A -

2.Uroczystość wręczenia Pani Grażynie Rzymkowskiej Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

3.Informacja z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 – 2020”.

- R E K L A M A -

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2019 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok:

a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok;
b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2019 rok;
c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2019 roku;
d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania budżetu za 2019 rok;
e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno ;
f)zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Kutno;
g)dyskusja;
h)podjęcie uchwały.

7.Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2019 rok:

a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok;
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2019 rok;
c)dyskusja;

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2020-2032;

b)zmiany Uchwały Nr XVIII/183/19 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2020 rok.

9.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

10.Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 10 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r..

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.

https://www.youtube.com/watch?v=0LO6xpan4Jo
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: