(NA ŻYWO) Trwa sesja Rady Miasta Kutno. O czym debatują radni?

Trwa sesja Rady Miasta Kutno. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z obrad miejskich radnych. Pełny porządek posiedzenia publikujemy poniżej:

- R E K L A M A -

1.Otwarcie sesji.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie w obrębie Sklęczki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

b)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Różanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

c)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Batorego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

- R E K L A M A -

d)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie przy ulicy Chrobrego na rzecz dotychczasowych dzierżawców;

e)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie przy ul. Metalowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Kutnie;

f)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie w obrębie Sklęczki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – PCC Intermodal S.A.;

g)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy Alei ZHP na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – TERG Sp. z o.o.;

h)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Gałczyńskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

- R E K L A M A -

i)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Kutno we wsi Kuczków na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

j)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Narutowicza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Stowarzyszenia Wędkarskiego „Zalew”;

k)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Podrzecznej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

l)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno, położonej w Kutnie przy ul. Piwnej;

ł)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Bł. ks. Michała Oziębłowskiego;

m)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie w obrębie ewidencyjnym Raszew Piaski;

n)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Kutno, położonej w Kutnie przy ulicy Józefa Wybickiego;

o)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Narutowicza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

p)wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy oddania gruntu w wieczyste użytkowanie
i umowy sprzedaży;

r)przyjęcia regulaminu parkingu miejskiego zlokalizowanego pod płytą główną Placu Wolności w Kutnie;

s)powierzenia Prezydentowi Miasta Kutno uprawnienia do ustalania wysokości stawek opłat za korzystanie z parkingów miejskich Miasta Kutno;

t)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno;

u)zmiany Uchwały Nr XVII/188/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

v)wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Kutno;

w)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kutno w 2021 roku;

x)zmiany uchwały nr XXXII/293/20 Rady Miasta Kutno w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

y)zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kutno za rok 2021;

z)uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2021-2026;

ź)określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

ż)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2021 – 2032;

aa)zmiany Uchwały Nr XXXII/302/20 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2021 rok.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno
o działaniach międzysesyjnych.

4.Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 22 grudnia 2020 r. i 29 stycznia 2021 r.

5.Sprawy różne.

6.Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: