(? NA ŻYWO) Trwa sesja Rady Powiatu. O czym będą rozmawiać radni?

O 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym będą debatować dziś powiatowi radni? Oto porządek obrad:

- R E K L A M A -

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

b) określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,

c) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok,

- R E K L A M A -

d) zmiany Uchwały Nr 152/XXVI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” zmienionej Uchwałą Nr 162/XXX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 listopada 2016 roku,

e) wystąpienia Powiatu Kutnowskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu,

- R E K L A M A -

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za I półrocze 2019 roku,

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr VIII z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr IX z dnia 29 maja 2019 roku oraz X z dnia 19 czerwca 2019 roku,

5. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: