(ZDJĘCIA) Najlepsze prace dyplomowe o Kutnie nagrodzone

W dniu 27 marca br. podczas LII Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Zbigniew Burzyński dokonał uroczystego wręczenia nagród wyróżnionym autorom prac w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna.

Oferty konkursowe, jakie wpłynęły w ramach ogłoszonego konkursu, zostały ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 5/2017 Prezydenta Miasta Kutna. Pracom komisji przewodził pan Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutna. W pracach komisji uczestniczyły m.in. dr inż. arch. Małgorzata Denis i dr inż. arch. Anna Majewska oraz reprezentantka Rady Miasta Kutno pani Barbara Rostek-Nowacka.

- R E K L A M A -

Po raz pierwszy, w 5-letniej edycji konkursu, komisja rekomendowała do nagrody finansowej wszystkie zgłoszone prace dyplomowe. Zadecydował o tym, przede wszystkim ich wysoki poziom, który został potwierdzony pozytywnymi rekomendacjami, wyrażonymi przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej.

Uwzględniając stanowisko Komisji Konkursowej, Prezydent najwyżej ocenił pracę pani mgr inż. arch. Marty Święcickiej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w maksymalnej wysokości przyznanej nagrody finansowej w kwocie 5.000 zł. Autorka pracy magisterskiej pt. „Ecowork – Centrum Coworkingowe” zaprojektowała stworzenie w Kutnie wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. Przedmiotem pracy jest projekt przestrzeni biurowej tzw. coworkingowej.

- R E K L A M A -

Ponadto Prezydent Miasta nagrodził następujące prace dyplomowe:

a) pracę licencjacką pani Marty Jankowskiej na temat: „Wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim w latach 2004-2015”,

- R E K L A M A -

b) pracę magisterską pana Macieja Konwerskiego na temat: „Inwestycje samorządowe zrealizowane w latach 2010-2015 jako element zagospodarowania przestrzennego Kutna”.

Nagrodzona praca magisterska pani Marty Święcickiej poświecona jest coworkingu. Wyjaśniając idee coworkingu pani Marta podkreśliła, iż one „służą kreatywnej pracy, polegającej na kooperacji między ludźmi zajmującymi się często różnymi dziedzinami”. „Cechą charakterystyczną jest również wielofunkcyjność takiego alternatywnego miejsca pracy. Połączenie funkcji biurowych, kawiarni, teatru czy laboratorium tworzą przyjazne, nieformalne i niewymuszone środowisko pracy, równocześnie pozwalają osiągnąć sukces. Zdaniem autorki pracy dyplomowej „Miejsce to powinno także stanowić centrum wydarzeń kulturalnych, naukowych konferencji, gdzie w jednym miejscu oprócz pracy można zdobyć potrzebną do rozwoju wiedzę.” „Idea coworkingu koncentruje się wokół tworzenia małych społeczności”.

Projektowany przez panią Martę Święcicką obszar znajduje się w centrum Kutna. Otoczony jest ulicami Podrzeczną, ks. Bł. Michała Woźniaka, Ks. Bł. Michała Oziębłowskiego oraz nowoprojektowaną ulicą od strony południowo-zachodniej. Z uwagi na swoją lokalizację zaprojektowany został wielofunkcyjny kompleks, który przewiduje 200 miejsc pracy i jednocześnie miejsca, w których można spędzić wolny czas. Zdaniem autorki dodatkowym atutem wybranej lokalizacji jest bliskość terenów rekreacyjno-parkowych wzdłuż Ochni, umownie nazywanych „Zieloną Osią”.

W opinii pani dr inż. arch. Małgorzaty Denis, która była jednym z ekspertów/specjalistów z zakresu danej dziedziny wiedzy: „Pani Marta Święcicka zaprojektowała odpowiednie bryły dla nowych obiektów, które nie przytłaczają swoją wielkością, są bardzo dobrze dostosowane do otoczenia. Dokonała analizy kolorystycznej, funkcjonalnej oraz nasłonecznienia połaci dachowych pod względem wprowadzenia paneli fotowoltaicznych.” Ponadto w swoim projekcie pani Marta Święcicka nawiązała do historii miasta oraz kształtu róży, z którego znane jest Kutno.

Przestrzenie coworkingowe w Polsce znajdują się już w 24 miastach. Najwięcej
z nich znajduje się w dużych miastach np. Warszawa (74), Poznań (20). Propozycja stworzenia kompleksu centrum coworkingowego w przestrzeni centrum Kutna jest nowatorska i mogłaby nadać nowy wygląd śródmieściu Kutna.

Pan Maciej Konwerski napisał w 2017 roku pracę magisterską pt. „Inwestycje samorządowe w latach 2010-2015 jako element zagospodarowania przestrzennego Kutna”. Praca powstała na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale Zarządzania, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Rochmińskiej.

Praca dyplomowa zawiera szeroki opis inwestycji samorządowych, które zostały wykonane w Kutnie w latach 2010-2015 i jest w tym zakresie ważnym źródłem informacji, zarówno dla samorządu, jak i mieszkańców miasta. Przeprowadzenie badań społecznych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety pozwoliło autorowi pracy dyplomowej poznać opinię mieszkańców Kutna na temat zrealizowanych i koniecznych do wykonania zadań inwestycyjnych. Respondenci, zdaniem pana Macieja Konwerskiego, „najlepiej postrzegali inwestycje w sport i w rekreację, natomiast gorzej ocenili zainwestowanie w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim w budowę ścieżek rowerowych”.

Badania potwierdzają, że zdecydowana większość mieszkańców Kutna dostrzega rozwój miasta, zaś około połowy respondentów uważa, że poczynione działania przyczyniły się do poprawy warunków życia w mieście. Władze miasta otrzymały także informację zwrotną na temat stopnia zadowolenia mieszkańców ze zrealizowanych przez samorząd inwestycji. Ponadto wyniki badań były dla autora pracy podstawą do sformułowania autorskiej wizji przyszłych kierunków inwestycji.

Pani Marta Jankowska napisała pracę licencjacką pt.„Wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim w latach 2004-2015”. Praca powstała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, pod kierunkiem dr Mikołaja Handschke.

Autorka scharakteryzowała ludność powiatu kutnowskiego, omówiła prowadzone w tym czasie inwestycje oraz przedstawiła wpływ inwestycji na poziom bezrobocia i ubóstwa w powiecie kutnowskim, w latach 2004-2015. Opisała poziom i strukturę bezrobocia, zjawisko to zobrazowała wykresami i tabelami.

Zdaniem ekspertów rekomendujących pracę licencjacką pani Marty Jankowskiej do nagrody prezydenta, jest ona ważnym źródłem informacji o lokalnym rynku pracy, przede wszystkim dla instytucji z zakresu pomocy społecznej, zarówno na szczeblu powiatowym, jak i miejskim.

Źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: