Nowe stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 01.07.2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od 1.07.2023 roku na okres trzech lat, obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poniżej przedstawiamy wysokości cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Stawki opłat uzależnione są od poszczególnych grup taryfowych. Szczegółowe taryfy dostępne są na internetowej stronie Przedsiębiorstwa www.pwik.kutno.pl

Pomimo usilnych starań Spółki, dążących do obniżenia całkowitych kosztów działalności wodociągowej i kanalizacyjnej, które zostały opisane w Decyzji nr.WA.RZT.70.58.2023/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22.06.2023 r., zachodzi konieczność zmiany aktualnie obowiązujących taryf.

Prosimy o zrozumienie, gdyż wprowadzane zmiany zabezpieczają PWIK Sp. z o.o. w Kutnie przed utratą płynności i mają na celu zapewnienie ciągłości świadczonych usług oraz ich jakości na dotychczasowym poziomie.

Zarząd PWiK Sp. z o.o.


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kutno na okres 3 lat obowiązuje od dnia 01.07.2023.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Image
Do cen zestawionych w tabeli 1 , dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku  od towarów i usług.

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.

Image
Do cen zestawionych w tabeli 2 dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki Przedsiębiorstwo stosuje cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i za 1 m³ odebranych ścieków.
Obok ceny jednostkowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  nalicza opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat dla dwóch grup wskaźników A i B zestawiono
w tabelach.

Tabela 3.1. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla zanieczyszczeń z Grupy A.    

Image
Opłaty  naliczane są za przekroczenie jednego ze wskaźników z Grupy A. W przypadku jednoczesnego przekroczenia większej ilości wskaźników – opłaty nalicza się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie powoduje najwyższą wartość opłaty.

Tabela 3.2. Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla wskaźników z Grupy B.

Image

Do stawek opłat netto określonych w Tabelach A i B  dolicza się podatek VAT zgodnie

z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Opłaty naliczane są za przekroczenie jednego ze wskaźników z Grupy B. W przypadku jednoczesnego ich przekroczenia – opłaty nalicza się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie powoduje najwyższą wartość opłaty.


Cena za ścieki przemysłowe składa się z ceny jednostkowej i opłat (zł/m3) za przekroczenie wskaźników wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

(z Grupy A i z Grupy B) w przypadku ich wystąpienia.

materiał powstał przy współpracy z PWiK

Polecamy:

Nie przegap: