Od nowego roku drożej za śmieci. Ile zapłacimy?

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Kutno. Ile od nowego roku wynosić będą opłaty?

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/269/20 Rady Miasta Kutno z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5717) nowe stawki wyniosą odpowiednio:

- R E K L A M A -
  •  29 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  •  58 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (w formie opłaty podwyższonej), gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Równocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- R E K L A M A -

Należy zauważyć, że tak duży wzrost stawek spowodowany jest drastycznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów i nie jest on zależny od Miasta. Ze względu na  zmiany przepisów i problemy jakie występują na rynku odpadów komunalnych, samorządy w całej Polsce zmuszone są do podejmowania decyzji o podwyżce opłat pobieranych od mieszkańców. Do czynników decydujących o zwiększeniu kosztów, należą zwłaszcza:

  •  zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, odnoszących się do podmiotów odbierających odpady,
  •  wzrost wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów, ustalanej rozporządzeniem Rady Ministrów, która wzrosła z 24,15zł. i 74,26 zł za tonę odpadów w 2017r. do 270 zł za tonę w 2020r. i będzie wzrastać nadal,
  •  wzrost stawek za przyjmowanie odpadów przez instalacje komunalne, wynikający z zaostrzenia przepisów i wysokości opłat,
  •  brak konkurencyjności na rynku,
  •  brak odbiorców odpadów przeznaczonych do recyklingu i gwałtowne spadki ich cen na rynku (np. makulatury z 400zł za tonę  do 250 zł za tonę, szkła z 50 zł za tonę do 1 zł za tonę),
  •  ciągły wzrost kosztów stałych firm odbierających odpady: płacy minimalnej, paliw i energii.

Do tego wciąż brak przepisów zwiększających odpowiedzialność producentów opakowań za ich zagospodarowanie co powoduje, że problem ten spada głownie na obywateli.

- R E K L A M A -

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty odbioru i zagospodarowania odpadów powinny być pokrywane z opłat uiszczanych przez mieszkańców gmin. Wysokość wpływów, jakie Miasto obecnie uzyskuje od mieszkańców, tych kosztów nie pokryje, co zmusza do podniesienia obowiązujących stawek.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczone jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu Miasta lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Pierwszą opłatę, według nowej stawki, należy uiścić do 15 lutego 2021 r.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji, mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pok. 327.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do  Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku doprowadzi do określenia,                 w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy uwzględnieniu dostępnych Urzędowi danych.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: