reklama
reklama

Odwołane posiedzenia w Sądzie Rejonowym

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prezes Sądu Rejonowego w Kutnie wydał specjalne oświadczenie. Odwołane zostają między innymi posiedzenia sądowe.

- R E K L A M A -

Komunikat Sądu Rejonowego w Kutnie:

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2, koniecznością zapewnienia prawidłowego toku funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kutnie w szczególności zapewnienia ochrony zdrowia pracowników sądu oraz interesantów przed ewentualnym zarażeniem, na podstawie:

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, art. 207 § 2 Kodeksu pracy

- R E K L A M A -

zarządzam od dnia 16 marca 2020 roku:

bezterminowe zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Kutnie w szczególności sekretariatach wydziałów, w których wszelkie informacje związane z toczącymi się postępowaniami będą udzielane w formie telefonicznej, mailowej lub tradycyjnej formie pisemnej, za wyjątkiem:

- R E K L A M A -

a) Biura Podawczego;
b) Biura Obsługi Interesantów,
c) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przy czym zaleca się kontakt przede wszystkim za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zaś bezpośredni kontakt z pracownikami Zespołu może nastąpić wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem ZKSS lub upoważnionym pracownikiem za pośrednictwem pracownika ochrony,

  1. bezterminowe odwołanie dyżurów Przewodniczących Wydziałów oraz dyżurów pracowników po godz. 15.30 za wyjątkiem spraw pilnych;
  2. zalecam sędziom zlecającym kuratorom podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim kontaktem z interesantami do ich ograniczenia do spraw pilnych i wymagających podjęcia niezwłocznych działań;
  3. bezterminowe przyjmowanie wszelkich wniosków jak również udzielanie informacji w V Wydziale Ksiąg Wieczystych wyłącznie w drodze pisemnej, mailowej lub telefonicznej na dane znajdujące się na stronie internetowej Sądu z wyłączeniem obsługi bezpośredniej interesantów, z uwzględnieniem okoliczności, iż odpisy z ksiąg wieczystych można uzyskać z Centralnej Ekspozytury Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
  4. odwołanie wszystkich jawnych posiedzeń sądowych wyznaczonych na okres od 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku przez sędziów referentów w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Wydziałów, za wyjątkiem ustalonych spraw pilnych,
  5. zobowiązuję Kierownika ZKSS do podejmowania decyzji co do możliwości wykonania czynności służbowych przez podległych pracowników w pierwszej kolejności w sposób nie wymagający bezpośredniego kontaktu z interesantami, z wyjątkiem czynności, których bez takiego udziału nie da się przeprowadzić,
  6. zobowiązuję kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do niezwłocznego przedstawiania wszelkich informacji o ewentualnych podejrzeniach wystąpienia symptomów chorobowych u któregokolwiek z pracowników celem umożliwienia podjęcia decyzji co do odsunięcia go od dalszych obowiązków pracowniczych,
  7. upoważniam pracowników ochrony, Biura Podawczego, BOI oraz ZKSS do odmowy obsługi interesanta w przypadku wystąpienia podejrzenia istnienia symptomów chorobowych lub powzięcia informacji o możliwym pobycie tej osoby w ostatnim czasie poza granicami kraju, zobowiązując do powiadomienia o tym bezpośredniego przełożonego celem oceny konieczności dalszych czynności w szczególności zawiadomienia odpowiednich służb medycznych i sanitarno-epidemiologicznych,
  8. w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o wyrażenie zgody na „pracę zdalną” wniosek podlega zaakceptowaniu przez Przewodniczącego danego Wydziału i określeniu warunków na jakich będzie ona wykonywana,
  9. zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kutnie.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: