reklama
reklama

Ogłoszenie – lokal mieszkalny na sprzedaż

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kruk 6 w Gorzewie

- R E K L A M A -
Lp.Rodzaj nieruchomościAdresDane lokalu mieszkalnegoNumer KW gruntu
1Lokal mieszkalnyul. Kruk 6/9 Gorzewo– pow. 48,66 m2 (przedpokój, kuchnia, 3 pokoje, łazienka z WC); – przynależna piwnica o pow. 10,05 m2; – kondygnacja 2; – wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, ogrzewanie CO, ciepła i zimna woda.PL1G/00034259/3 nr ewid. dz. – 389/8 udział w cz. nieruchomości wsp. – 5871/111277

Miejsce składania ofert:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. ul. Bierzewicka 14 A.

- R E K L A M A -

Sekretariat, I piętro (pn-pt w godz. 700 – 1500).

Data składania ofert:

- R E K L A M A -

do 13.03.2020 r., godz. 1000

Data otwarcia ofert:

13.03.2020 r., godz. 1100

– cena wywoławcza lokalu wynosi

(w tym wartość gruntu) – 113 400,00 zł – postąpienie minimum 1%

– przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

– minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 1 130,00 zł.

Wadium:

 1. wartość wadium 5 670,00 zł,
 2. wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
  1. wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej w terminie do 12.03.2020 r. na konto w Banku PKO BP o numerze 07 1020 3974 0000 5202 0357 2393 , wpisując w tytule „wadium do przetargu na lokal nr 9 przy ul. Kruk 6 w Gorzewie”,
 3. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w siedzibie Spółki,
 4. wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego

zakończeniu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

Lokal mieszkalny można oglądać w dni robocze w godzinach 8ºº – 14ºº w terminie do 12.03.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją MTBS.

Telefon kontaktowy: (24) 235 35 72 (pn-pt w godz. 700 – 1500)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kruk 6 w Gorzewie”, wskazując w ofercie umieszczonej w zamkniętej kopercie imię i nazwisko oferenta, nr Pesel, nr i serie dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr rachunku bankowego do zwrotu wadium, z tekstem „Oferuję za lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kruk 6 w Gorzewie cenę … (słownie złotych …)”, czytelny podpis oferenta wraz z datą oraz podpisaną klauzulę informacyjną.

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest dokonać wpłaty środków za przedmiotowy lokal najpóźniej przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego, którego termin uzgodniony zostanie między stronami zgodnie z podpisaną umową przedwstępną. Koszty nabycia lokalu obciążają oferenta. Wydanie lokalu mieszkalnego nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zawarcia aktu notarialnego.

MTBS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych w powyższym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


RODO – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o. o., ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin – reprezentowane przez Prezesa Zarządu Konrada Wilkanowicza (zwane dalej MTBS).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ASYSTA sp. z o. o. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169, (inspektor@kiodo.pl).
 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do prawidłowej realizacji łączącej nas umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dotyczy to na przykład przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).
 4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
 5. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania bez wpływu na zgodność sprawę przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracujące z nami firmy (w tym informatyczne, kurierskie itp.), z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia, a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy, organy ścigania.
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: