reklama

Oświadczenie Wójt Gminy Kutno ws. budynku przy ul. Krośniewickiej

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wydała dziś, w czwartek 21 grudnia 2023, oświadczenie w sprawie budynku przy ulicy Krośniewickiej 41.

- R E K L A M A -

Pełna treść oświadczenia:

„Gmina Kutno otrzymała od Powiatu Kutnowskiego nieruchomość oznaczoną nr 979 w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41 aktem not. Rep.”A” Nr 5138/2001 z dnia 04.07.2001 r. w formie umowy darowizny na cel określony w § 2 uchwały nr 206/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku i zmieniony cel uchwałą nr 285/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie w dniu 28 czerwca 2006 roku o następującym brzmieniu § 2 ust 1: „ Nieruchomość winna być wykorzystana w celu świadczenia usług medycznych z zakresu podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców gminy, a w szczególności zapewniającej świadczenia: profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. W razie zapewnienia na terenie gminy świadczenia usług medycznych w inny sposób nieruchomość może zostać wykorzystana w celu realizacji przez gminę innych zadań publicznych przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym.”

Istotnym jest to, że cel zawarty we wspomnianej umowie darowizny został sformułowany w taki sposób, że strony umowy odwołały się do zapisu § 2 uchwały nr 206/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku, która to uchwała w tym paragrafie została zmieniona uchwałą nr 285/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie w dniu 28 czerwca 2006 roku, zatem na chwilę obecną umowa odwołuje się do paragrafu uchwały o zmienionej treści, gdzie cel darowizny został zmieniony przez Radę Powiatu w Kutnie w 2006 roku.

- R E K L A M A -

Mimo powyższego wskazuję, że nawet w przypadku, gdyby uznać, że cel umowy darowizny nie został zmieniony to w sposób nie budzący wątpliwości nieruchomość została wykorzystana na cel określony pierwotnie w umowie darowizny, a stało się to z końcem 2018 roku, bowiem do tego czasu były świadczone usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez Profilaktykę Medyczną w Kutnie. Wszyscy pacjenci z terenu gminy Kutno począwszy od 2019 roku zostali objęci podstawową opieką zdrowotną przez Profilaktykę Medyczną z siedzibą w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 14.

Pomimo tego, iż mieszkańcy gminy Kutno nie zgłaszali uwag co do braku zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej to i tak obdarowany w 2019 roku czynił trzykrotne starania w zakresie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41 z przeznaczeniem prowadzenia usług w zakresie podstawowej opieki medycznej.

- R E K L A M A -

W ostatnim czasie poczynione zostały kroki co do wydzierżawienia przedmiotowego lokalu w celu świadczenia podstawowej opieki medycznej tj. w dniu 23.08.2023 r. został ogłoszony przez Wójta Gminy Kutno wykaz nieruchomości oznaczonej nr 979 położonej w Kutnie przy ul. Krośniewickiej 41 z zaproszeniem do składania ofert dotyczących dzierżawy. Ponowne zaproszenie do składania ofert na przedmiotową dzierżawę zostało ogłoszone w dniu 05.12.2023r. a ponadto przesłano niniejsze zaproszenie do ośmiu przychodni zdrowia funkcjonujących na terenie miasta Kutno oraz do Starosty Kutnowskiego i Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka z o.o. W określonych terminach do złożenia ofert nie wpłynęły żadne oferty dzierżawy na przedmiotową nieruchomość.

Zatem zasadnym było i jest podjęcie działań zmierzających do wykorzystania nieruchomości na inny cel niż usługi medyczne, a przewidziany w ustawie o samorządzie gminnym, tj. przeniesienie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodam również, że do chwili obecnej nie zaproponowano innego przeznaczenia gminnego budynku przy ul. Krośniewickiej 41″.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: