reklama

Po świętach sesja Rady Powiatu. Będą uchwalać budżet na nowy rok

Tuż po świętach, 27 grudnia odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Radni będą między innymi uchwalać budżet na 2019 rok. W programie obrad przewidziano również sprawy różne, więc spodziewać można się kilkugodzinnych dyskusji.

- R E K L A M A -

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2018-2019, następującym gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno, Strzelce, Krośniewice i Łanięta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019– 2023,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną,

- R E K L A M A -

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych rady przez przewodniczących komisji lub wyznaczonych członków komisji,

- R E K L A M A -

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,

f) dyskusja nad projektem budżetu,

g) głosowanie uchwały.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr LVII z dnia 26 września 2018 roku, Nr LVIII z dnia 17 października 2018 oraz Nr I z dnia 21 listopada 2018 roku.
 4. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: