reklama
reklama
reklama
reklama

Podsumowanie pięciu kadencji Prezydenta Burzyńskiego. To był wyjątkowy czas dla Kutna

Szanowni Państwo, dobiega końca ponad 20-letni okres sprawowania przeze mnie funkcji Prezydenta Miasta Kutna. Dokonując podsumowania dorobku samorządu minionych 5 kadencji, odczuwam wielką satysfakcję i zadowolenie. Jako samorząd borykaliśmy się z różnymi problemami i wyzwaniami.

- R E K L A M A -

Na początku duże bezrobocie, brak przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz kryzys gospodarczy 2008 – 2009, który ograniczył napływ nowych inwestorów. Kiedy wydawało się, że sytuacja się unormowała, koniec 2019 roku przyniósł nam największe wyzwanie – pandemię. Wymagało to przeorganizowania naszej pracy i rozwiązywania nieznanych do tej pory problemów. Sytuację jeszcze bardziej pogorszyła wojna w Ukrainie, której skutkiem była recesja gospodarcza i spadek wskaźników gospodarki narodowej. W poprawie stanu finansów samorządowych nie pomagały reformy rządowe, obniżające nasze dochody. We wszystkich sytuacjach kryzysowych służby i mieszkańcy Kutna stanęli na wysokości zadania pomagając i wspierając się wzajemnie podczas pandemii, a potem przyjmując uchodźców wojennych. Mimo wszystkich tych okoliczności okres minionych kadencji mogę ocenić jako czas, w którym udało się zrobić bardzo dużo. Moje przekonanie wynika z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy gośćmi odwiedzającymi nasze miasto. Ich pozytywna ocena dokonanych w tym czasie zmian jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem. Doświadczam wtedy wielkiej radości i satysfakcji, że mam swój wkład w rozwój naszego miasta.

Z pewnością dokonanie podsumowania tak długiego czasu nie jest rzeczą łatwą, dlatego w wielkim skrócie przybliżę Państwu tylko najważniejsze aspekty rozwoju miasta w kilku dziedzinach na przestrzeni lat 2002 – 2024.

- R E K L A M A -

Niezwykle istotnym bodźcem w zakresie rozwoju gospodarczego miasta było powstanie nowej dzielnicy przemysłowej, a zwłaszcza utworzenie Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstała w 2001 roku Podstrefa Kutno obejmowała początkowo obszar o łącznej powierzchni 23 ha w dzielnicy Sklęczki. Przez ponad dwie dekady kutnowska podstrefa powiększyła się pięciokrotnie, pozyskując nowych inwestorów. Począwszy od 2004 roku Zarząd Łódzkiej SSE wydał blisko 50 zezwoleń na działalność w Kutnie, które stały się udziałem kilkudziesięciu firm. Przedsiębiorstwa te zainwestowały ok. 3,5 mld złotych. Konsekwentny rozwój doprowadził do tego, że obecnie w całej Kutnowskiej Strefie Przemysłowej na Sklęczkach działa ponad 60 różnych zakładów, zatrudniających ponad 10 000 osób. Efektem tego jest – odnotowane w listopadzie 2023 – najniższe bezrobocie w historii miasta ok. 5%. Przypomnę tylko, że na koniec 2002 roku bezrobocie było sześciokrotnie wyższe i wynosiło ok. 27%.

Budżet miasta na przestrzeni omawianego okresu charakteryzował się dynamicznym wzrostem po stronie dochodów i przychodów. Od 2002 roku budżet miasta wzrósł z 60 mln zł do kwoty 320 mln zł. Złożyły się na to większe wpływy z podatków lokalnych i wzrost wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT. Wpływy z PIT wzrosły sześciokrotnie do obecnej kwoty ok. 60 mln zł, natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z 14 mln zł do 50 mln zł. Łącznie dochody budżetowe miasta Kutna od 2003 roku wyniosły prawie 3,5 mld zł.

- R E K L A M A -

Nie bez znaczenia dla rozwoju miasta było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Cieszę się, że było mi dane doświadczać wraz z mieszkańcami tej radości, ale i niewielkich obaw, które się jednak nie potwierdziły. Kutno maksymalnie wykorzystało szanse, jakie stworzyło nam członkostwo w Unii.

Dzięki środkom unijnym, które pozyskaliśmy w kwocie ok. 110 mln zł, udało nam się zrealizować szereg ważnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, drogowej, rekreacyjno – sportowej czy społecznej. Jedną z najważniejszych dla mieszkańców inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej na wielu ulicach, co zaskutkowało prawie 100-procentowym skanalizowaniem miasta.
Pozytywne efekty dla poprawy jakości życia mieszkańców miały również takie inwestycje, jak: budowa zachodniej obwodnicy miasta łączącej ul. Toruńską z ul. Mickiewicza, budowa Aquaparku Kutno, modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury, przebudowa Domu Dochodowego Straży Ogniowej na Centrum Teatru Muzyki i Tańca, rewitalizacja Dworku Modrzewiowego, rewaloryzacja Parku Wiosny Ludów i Parku Traugutta.

Ważnym aspektem branym pod uwagę przy pozyskiwaniu środków unijnych była poprawa infrastruktury oświatowej i społecznej. Przeprowadziliśmy termomodernizacje wszystkich miejskich szkół i przedszkoli. Dla najmłodszych mieszkańców miasta powstał Żłobek Miejski „Wesoła łąka”, zapewniający obecnie opiekę dla 100. dzieci. W zakresie opieki społecznej przy ul. Wyszyńskiego powstał kompleks terapeutyczno – integracyjny „Wspólny Dom”, gdzie utworzono 32 mieszkania chronione. Po przeprowadzonej adaptacji budynku przy ul. Majdany powstały 22 mieszkania wspomagane dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo oczekiwaną inwestycją była również budowa Centrum Seniora, która miała za zadanie polepszenie warunków dla udzielanego wsparcia seniorom. Obiekt doskonale się sprawdza i służy nie tylko seniorom.

To miejsce wykorzystywane również na spotkania organizowane przez członków różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W ramach poprawy stanu infrastruktury publicznej przeprowadziliśmy również rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozwoliło to na podniesienie jakości świadczonych usług.

Środki unijne pomogły nam również zmodernizować transport publiczny w naszym mieście. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji wzbogacił się o 6 nowoczesnych pojazdów elektrycznych, pracom modernizacyjnym poddano także bazę MZK oraz zatokę autobusową przy ul. 3-go Maja i Batorego. Spółka została również wyposażona w nowoczesny system zarządzania komunikacją miejską. Na terenie miasta pojawiły się nowe podświetlane wiaty przystankowe.

Odrestaurowaliśmy siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego czyli willę dra Troczewskiego oraz przebudowaliśmy Plac Wolności, zyskując nowe powierzchnie na potrzeby spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz postulowane przez mieszkańców miejsca parkingowe w centrum miasta.
W ramach tego zadania zmodernizowany został również Rynek Zduński oraz sąsiadujące z placem ulice: Miła, Krótka, Zamenhofa. Centrum miasta zostało zrewitalizowane, stwarzając wiele nowych możliwości zagospodarowania przestrzeni publicznej.

W latach 2002 – 2023 pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie przekraczającej 200 mln zł na realizację 46 zadań inwestycyjnych, na które łącznie przeznaczyliśmy ok 650 mln zł.

Największym zadaniem inwestycyjnym ostatniego 20-lecia, poniesionym całkowicie ze środków budżetowych miasta, była odbudowa Pałacu Saskiego. Wartość tego zadania wyniosła prawie 40 mln zł. Podjęliśmy się wielkiego wysiłku badawczego, konserwatorskiego i finansowego, aby przywrócić ten unikalny pomnik kultury europejskiej. Zakres prac tej złożonej inwestycji obejmował: rewitalizację Pałacu Saskiego z 1750 roku pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, remont, generalny remont i przebudowę budynku Ratusza Miejskiego. Zostały wybudowane całkowicie nowe elementy jak pawilon ekspozycyjny, łącznik północny, wschodni i podziemny.

W trakcie mojej prezydentury przy planowaniu kolejnych budżetów szczególną wagę odgrywało podnoszenie jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska. W ramach rozbudowy infrastruktury technicznej miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nową Stację Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej. W mieście wybudowano 28 przepompowni ścieków. By zapewnić miastu dalszy rozwój gospodarczy Grupowa Oczyszczalnia Ścieków przeprowadziła rozbudowę i modernizację oczyszczalni i przygotowuje się do kolejnych niezbędnych inwestycji.

Jednym z priorytetowych zadań dla mieszkańców jest budowa nowych dróg w nowopowstających osiedlach mieszkaniowych oraz modernizacja istniejących ulic, chodników i parkingów. W tym czasie pobudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ok. 200 ulic, wykonaliśmy nowe chodniki i parkingi. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa 11 ulic w mieście, w tym długo oczekiwanej przez mieszkańców osiedla Dybów ulicy Zimowej. W przygotowaniu do rozpoczęcia budowy jest ulica Żniwna, Bukowa, Armii Krajowej i Kosmonautów.

Mieszkalnictwo to dziedzina, która niezmiennie od wielu lat wymaga dużych nakładów finansowych, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. W omawianym czasie wybudowaliśmy ponad 800 mieszkań zarówno komunalnych, jak i w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe przy ul. Szymanowskiego i ul. Matejki. Rozpoczęliśmy także budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Siemiradzkiego 7 i 7A, w których znajdzie się 36 mieszkań wykończonych pod klucz już jesienią tego roku. Planowana jest budowa nowego bloku przy ul. Kochanowskiego przez Zarząd Nieruchomości Miejskich. Według założeń powstanie tam 31 mieszkań komunalnych.

Bardzo zmieniła się również miejska infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Dużym przedsięwzięciem w latach 2003 – 2004 była modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul. Kościuszki. W kolejnych latach wśród najważniejszych inwestycji tego typu należy wymieć budowę hal sportowych przy szkołach podstawowych nr 4, nr 6 i nr 7 oraz modernizację hal sportowych przy szkołach nr 1 i nr 2. Gruntowną modernizację wraz z rozbudową przeszła hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 9, która została dostosowana do wymogów ekstraligi w koszykówce. Powstało dziesięć boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym 4 „Orliki”. W rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej pomogła również budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 9. Dotychczasowy plac do gry zastąpiło nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Powstały: tartanowe bieżnie, boisko do piłki nożnej i baseballu, boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Kompleks posiada również miejsca do skoku w dal, trójskoku, skoku w wzwyż oraz pchnięcia kulą.

W Kutnie przy stadionie miejskim w okresie zimowym od 17 lat funkcjonuje sztuczne lodowisko. W 2012 roku oddaliśmy do użytku Aquapark KUTNO, nowoczesny kompleks zapewniający rekreację i wypoczynek nie tylko mieszkańcom Kutna. Miejski obiekt doskonale sprawdza się przy realizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w zakresie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży oraz organizacji zawodów sportowych. Dotychczas kutnowski aquapark odwiedziło blisko 2,5 mln zł.

Oczywiście warto wspomnieć, że cały czas stawiamy na dbałość o środowisko naturalne, a tym samym na poprawę warunków życia w mieście. Zlikwidowaliśmy wszystkie lokalne kotłownie węglowe, budując sieć ciepłowniczą podłączyliśmy do miejskiej ciepłowni ponad 80 dużych obiektów. W 2009 roku udziały w PEC Kutno nabyła firma Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która przeprowadziła proces modernizacji sieci przesyłowej oraz źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Tereny miasta były również sukcesywnie uzbrajane w sieć gazową przez Zakład Gazowniczy w Łodzi. Dziś prawie całe miasto jest zgazyfikowane.

W trosce o nasze enklawy zieleni przeprowadziliśmy rewitalizację Parku Wiosny Ludów oraz Parku Traugutta. Rokrocznie dokonywaliśmy wielu nowych nasadzeń drzew, roślin ozdobnych i krzewów różanych, których mamy już ponad 150 tys. W przestrzeni miejskiej pojawiło się wiele nowych skwerów i zieleńców chociażby w miejscu niewykorzystywanych chodników. W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, który realizowany jest od 2014 roku, wprowadzona została kategoria „Projekty zielone”. Zwycięskie pomysły mieszkańców w tej kategorii, które zrealizowaliśmy, dotyczyły różnych przedsięwzięć w zakresie zieleni na terenie miasta. Niewątpliwie największą zieloną inwestycją ostatnich kadencji jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dolinie rzeki Ochni na cele rekreacyjne i sportowe. Przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych powstała ścieżka rowerowa łącząca wschodnią i zachodnią część Kutna (od ul. Barei do Metalowej). Ponadto powstał nowoczesny pawilon, który będzie mieścił filię biblioteki miejskiej. Dla miłośników sportowych wyzwań wybudowaliśmy pumptruck i skatepark, boisko do piłki plażowej, jak również wykonana została plaża i kładka widokowa. Dodatkowo zainstalowane zostały plac zabaw i siłownia plenerowa. To wszystko w otoczeniu nowych nasadzeń krzewów różanych, bylin, traw i drzew. Symboliczne otwarcie tzw. „Zielonej Osi Miasta” zaplanowaliśmy wiosną tego roku.

W kwestii ekologii duże znaczenie odgrywa miejski program dotacji na wymianę pieców, który cieszy się dużą popularnością. W ciągu ośmiu lat jego działania wsparliśmy 526 gospodarstw domowych dotacjami na łączną kwotę prawie 1 535 000 złotych.

Aspekt ekologiczny był również ważny przy realizacji zadania kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego. W 2023 roku zakończyliśmy prace związane z wymianą ponad 4200 opraw oświetleniowych. Nowe oświetlenie jest dużo bardziej ekologiczne, bo zużywa o 70% mniej energii. Ponadto umożliwia sterowanie pojedynczymi źródłami światła Koszt tego zadania to prawie 9,5 mln zł.

W trakcie ostatniej kadencji przyszło nam się zmagać z pandemią koronawirusa COVID-19, a następnie skutkami agresji Rosji na Ukrainę. W 2020 roku prace Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego skupiały się na realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków spowodowanych pandemią. Zakupione środki ochronne i dezynfekcyjne były przekazywane m.in. do placówek oświatowych, kutnowskiego szpitala, Straży Pożarnej czy Policji. W walce z epidemią wspieraliśmy osoby starsze i potrzebujące pomocy przekazując bezpłatnie maseczki, organizując dowóz posiłków i lekarstw czy transport do punktów szczepień. W 2022 roku pojawiła się konieczność organizowania pomocy obywatelom Ukrainy, którzy na skutek wybuchu wojny opuścili swój kraj. Na terenie miasta zabezpieczyliśmy 60 mieszkań na potrzeby uchodźców. Utworzyliśmy miejski magazyn pomocy obywatelom Ukrainy, którzy mogli skorzystać z darmowej żywności, odzieży, środków higieny osobistej. Działanie miejskiego magazynu wsparło wielu darczyńców zarówno firm, jak i osób prywatnych.

W 2023 roku wprowadziliśmy Kutnowską Kartę Mieszkańca. To system ulg i bonusów dla mieszkańców, którzy mieszkają i odprowadzają podatki w Kutnie. Oferuje ona pakiet atrakcyjnych zniżek na wejścia do Aquaparku Kutno, kina Kutnowskiego Domu Kultury, na Lodowisko Miejskie oraz darmową godzinę parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, a także na Parkingu Miejskim na Placu Wolności. Posiadacze KKM mogą również bezpłatnie jeździć autobusami kutnowskiego MZK. Wystarczy, że mają ze sobą kartę w formie plastikowej lub w aplikacji w smartfonie. Docierają do nas głosy, że jest to jedna z najlepszych tego typu ofert w kraju, co bardzo cieszy.

Istotnym obszarem aktywności samorządu, który decyduje o poczuciu lokalnej tożsamości jest życie kulturalne i ochrona dziedzictwa narodowego. Zadanie to realizują Kutnowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne obecnie Muzeum Pałac Saski, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego oraz organizacje pozarządowe. W ostatnich 20–tu latach ukształtowana została szeroka oferta wydarzeń kulturalnych. Najważniejsze wśród nich to m.in. „Stacja Kutno” Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory, Konkurs i Festiwal im. Szaloma Asza, , Festiwal „Złoty Środek Poezji”, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „ŁAPA”, Letnie Spotkania Artystyczne, „Noc w Muzeum”. W realizacji tych zadań z pewnością pomagają zmodernizowane dzięki środkom unijnym obiekty kulturalne. Największe wydarzenie kulturalne miasta tj. Święto Róży wzbogacone zostało o nowe wydarzenia, a lokalizacja w centrum nadaje mu w pełni charakteru miejskiego święta. Przed nami 50 edycja tego wydarzenia.

To, co nadaje naszemu miastu unikalny charakter to idea Kutna miasta róż. W 2011 roku, podczas prac nad strategią marki miasta, narodziła się idea Kutno – Miasto Róż. Wówczas uznaliśmy, że mając tak znakomitą tradycję różaną warto w pełni ją wykorzystać. Budowanie różanego charakteru miasta rozpoczęliśmy od konsekwentnego sadzenia róż, które pojawiły się w parkach, na rondach, skwerach, terenach zielonych. Róża pojawiła się także w nowym systemie informacji miejskiej: na tabliczkach adresowych, z nazwami ulic i tablicach informacyjnych. Wszystko w kolorach miasta jako spójna całość na pewno wyróżnia nasze miasto. Co nas niezmiernie cieszy, również mieszkańcy podjęli ideę i częściej widzimy te piękne kwiaty w przydomowych ogródkach. Ważnymi partnerami naszych różanych działań okazały się kutnowskie organizacje pozarządowe. Konsekwentnie wspieramy ich projekty na realizację zadań w obszarze kultury i tożsamości lokalnej. Za ich pośrednictwem przekazujemy mieszkańcom bezpłatne sadzonki róż tablice adresowe. Kalendarz imprez miejskich obok Święta Róży zawiera Piknik wśród Róż, festiwal rockowy Rock&Rose Fest, folklorystyczny „Na ludowo w mieście róż” czy też lekkoatletyczny Mityng o Różę Kutna. Różane wyzwanie podjęli także kutnowscy przedsiębiorcy – w Kutnie można delektować się różanymi pralinami i lodami, odwiedzić Bistro Różane, zjeść pizzę z płatkami róż, czy posmakować tradycyjnych pączków z nadzieniem różanym.

Naszym szczególnym wyróżnikiem stał się projekt Różana Rodzina, święto naszych najmłodszych mieszkańców. Jego wyjątkowość polega na tym, że wspólnie z rodzicami świętujemy pojawienie się nowych obywateli miasta. Przygotowujemy dla nich specjalne upominki przy wsparciu lokalnych firm – partnerów projektu, którzy oferują swoje produkty i usługi skierowane do grona najmłodszych dzieci i ich rodziców.

Wszystko to, co udało się zrealizować w trakcie minionych pięciu kadencji jest wspólnym osiągnięciem, niemożliwym do wykonania bez porozumienia i współpracy. Dlatego składam serdeczne podziękowania za pracę z wielkim zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej – radnym Rady Miasta Kutno ostatnich 5-ciu kadencji, samorządowcom, byłym i obecnym dyrektorom i prezesom miejskich spółek i jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom samorządowym. Pragnę również serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie moim byłym zastępcom śp. Krzysztofowi Komorowskiemu, Grzegorzowi Chojnackiemu, Pawłowi Ślęzakowi oraz obecnym od 2006 roku zastępcom Jackowi Boczkaji i Zbigniewowi Wdowiakowi. Za lata zaangażowanej współpracy dziękuję również byłemu skarbnikowi Bożenie Śniadale-Pasikowskiej, jej obecnemu następcy Arturowi Kotlińskiemu oraz sekretarzowi Jackowi Korowajskiemu.

Pragnę również przekazać podziękowania służbom mundurowym, prezesom kutnowskich firm i instytucji, członkom stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Realizacja wielu przedsięwzięć na polu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i sportowym nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania i udziału. Wszystkim, którzy w czasie minionych kadencji zapewniali właściwe funkcjonowanie i dalszy rozwój miasta składam szczere podziękowania za nieoceniony wkład i troskę. Moje szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców, którzy pięciokrotnie obdarzyli mnie zaufaniem i wybierali przytłaczającą większością głosów na Prezydenta Miasta Kutna.

Zbigniew Burzyński,
Prezydent Miasta Kutno
.

(materiał promocyjny UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: