reklama

Podsumowanie pracy samorządu i Wójta Gminy Krzyżanów za ostatnie pięć lat

W ostatnich pięciu latach Gmina Krzyżanów, jak mówi wójt Tomasz Jakubowski, mając na uwadze przede wszystkim dobro swoich mieszkańców, dokonała bardzo wielu inwestycji. Były one możliwe do wykonania, dzięki pozyskaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych inwestycji, dlatego przedstawimy Państwu tylko najważniejsze, wykonane w latach 2019–2023.

- R E K L A M A -

Podsumowując pracę ostatnich pięciu lat możemy zauważyć, że na wszystkie inwestycje i działania, Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski pozyskał 21.727.873,66 zł bezzwrotnych dotacji zewnętrznych. Łącznie na inwestycje gminne w latach 2019–2023 wydatkowano kwotę 49.318.559,57 zł , w tym pożyczka z NFOŚ i WFOŚ i GW w wysokości 3.623.200,00 zł – umorzenie w wysokości 948.960,00 zł. Dzięki staraniom Wójta, wykonano również osiem alejek chodnikowych na cmentarzach parafialnych w Łękach Kościelnych i Kaszewach Kościelnych.

W ciągu ostatnich pięciu lat gmina pozyskała z WFOŚ kwotę 161 092,53 zł, na utylizację 343,07 ton odpadów azbestowych z 78 posesji. Całkowity koszt inwestycji to 192 738, 84 zł.

- R E K L A M A -

Koszty związane z usunięciem 58 ton folii rolniczej z 95 posesji na terenie gminy wyniosły 99 684 zł. Na ten cel uzyskano dotację z NFOŚiGW w wysokości 92 300 zł. Te wszystkie starania, zrealizowane inwestycje i pozyskane środki finansowe, dostrzegła jesienią 2023 roku redakcja „Rzeczpospolita”, która przeprowadziła ranking uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Ranking ten ma na celu wyłonienie najlepiej zarządzanych miast i gmin. Gmina Krzyżanów uplasowała się na 9 miejscu spośród 1513 gmin wiejskich w Polsce.

W planach inwestycyjnych na 2024 rok Gmina Krzyżanów ma m.in. rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie (4,85 mln zł), wymianę zasuw oraz wodomierzy na magnetyczne z przebudową odcinka sieci wodociągowej (6 mln zł), modernizację stacji uzdatniania wody (150 000 zł), modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego (3,07 mln zł), przebudowę drogi w Rybiu (900 000 zł), remont drogi w Łękach Kościelnych (222 000 zł), renowację zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych (430 000 zł), renowację i modernizację budynku plebanii w Kaszewach Kościelnych (430 000 zł) rewitalizację pomieszczeń Urzędu Gminy w Krzyżanowie (600 000zł), remont świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku (150 000 zł) oraz budowę mostu na rzece Bzurze (2,85 mln zł).

- R E K L A M A -

ROK 2019

 1. Wymiana głównych zasuw wodociągowych na terenie Gminy Krzyżanów – 150.060,00 zł
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2112 E relacji Młogoszyn–Ktery – Etap II 3.420.414,31 zł
 3. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 10215E i 102153 E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku– 3.869.301,11 zł– dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.894.000,00 zł
 4. Zakup działki nr 81/3 o powierzchni 0,1666 (parking w Krzyżanowie) – 35.553,00 zł
 5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kterach – 34.643,87 zł
 6. Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały – 1.567.194,16 zł– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 689.233,20 zł
 7. Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych – 55.350,00 zł
 8. Remont dachu na budynku komunalnym w Konarach– 24.471,30 zł
 9. Odnowienie elewacji budynku UG i GOPS – 106.792,29 zł
 10. Rozłożenie kruszywa na drogach gminnych – 164.869,20 zł
 11. Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Pawłowice– 74.282,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego– środki z PROW– 50.000,00 zł

RAZEM: 9.502.931,24 zł

ROK 2020

 1. Przebudowa drogi powiatowej w Łękach Kościelnych – 1.906.979,31 zł
 2. Remont drogi w Zawadach Nr 102225E– 131.751,39 zł
 3. Remont drogi w Krzyżanówku– 31.997,53 zł
 4. Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową i kosiarką bijakową – 514.140,00 zł– pożyczka z WFOŚ i GW w łodzi w kwocie 460.000,00 zł
 5. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Młogoszyn i Malewo – 26.935,86 zł
 6. Wykonanie przyczółku mostu na rzece Bzura– 34.440,00 zł
 7. Cząstkowe naprawy dróg gminnych – 24.130,73 zł
 8. Naprawa dachu na budynku komunalnym w Rustowie– 29.292,71 zł
 9. Remont OSP Siemienice – 252.154,92 zł – dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi– 52.753,00 zł
 10. Remont OSP Młogoszyn – 194.485,21 zł– dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi– 45.705,00 zł
 11. Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Konary– 109.777,50 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego– środki z PROW – 50.000,00 zł

RAZEM: 3.256.085,16 zł

ROK 2021

 1. Dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 2514 E Bryski Kolonia–Piątek Leszno na odcinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gminy z Górą Świętej Małgorzaty – 31.980,00 zł
 2. Remont drogi w Krzyżanówku – 13.681,29 zł
 3. Dofinansowanie sprzętu transportowego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie – 3.979,67 zł
 4. Cząstkowe naprawy dróg gminnych – 46.515,40 zł
 5. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Stefanowie– 67.183,83 zł
 6. Instalacja drenażowa przy budynku komunalnym w Siemienicach – 11.070,00 zł
 7. Wykonanie kanalizacji deszczowej w Kterach – 19.065,00 zł
 8. Remont oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych – 150.060,00 zł

RAZEM: 343.535,19 zł

ROK 2022

 1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice – 4.052.850,00 zł – pożyczka umarzalna z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 3.163.200,00 zł
 2. Budowa nitki wodociągowej w Kaszewach Tarnowskich i Mieczysławowie– 205.144,18 zł
 3. Remont drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia– Piątek–Leszno na odcinku od granicy gminy Kutno do osiedla mieszkaniowego w Kterach – 581.652,24 zł
 4. Remont drogi gminnej w Nowych Kterach – 1800 mb– 530.941,80 zł
 5. Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów–Konary – 2.052.474,42 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 580.261,00 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 – 500.000,00 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej w Wyrębach Siemienickich – 31.837,32 zł
 7. Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemienice – 23.985,00 zł
 8. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – 470.000,00 zł
 9. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych – 496.200,00 zł
 10. Odnowienie (malowanie) pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych– 154.000,00 zł
 11. Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie– 101.160,80 zł
 12. Budowa 170 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na
  terenie Gminy Krzyżanów– etap I– 3.387.420,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 w kwocie 2.400.000,00 zł
 13. Budowa 90 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów– etap II – 2.291.860,00 zł – dofinansowanie z budżetu Państwa – pozyskana dodatkowa subwencja na zadania wodno–kanalizacyjne w kwocie 1.676.238,00 zł
 14. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Siemienice– 29.454,78 zł
 15. Montaż 89 sztuk instalacji fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców gminy– 1.812.384,92 zł – dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w kwocie 1.000.000,00 zł
 16. Remont drogi gminnej Wojciechowice Duże i Młogoszyn – 85.337,40 zł
 17. Remonty dróg gminnych – 37.748,70 zł
 18. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym w Kterach – 33.210,00 zł
 19. Wykonanie ogrodzenia przy OSP Ktery – 45.510,00 zł
 20. Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Goliszew– 91.900,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – środki z PROW– 91.900,00 zł

RAZEM: 16.515.071,56 zł

ROK 2023

 1. Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych w Krzyżanówku – 100.000,00 zł– dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000,00 zł
 2. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały–Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno– Młogoszyn– Ktery w miejscowości Siemienice – 3.610.629,20 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2.903.619,50 zł
 3. Remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584–Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 łęki Górne, Nr 102190 Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże – 2.229.109,47 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 1.841.630,00 zł
 4. Remont drogi gminnej w Kaszewach Dwornych – 314.956,44 zł– dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 140.660,00 zł
 5. Remont drogi gminnej nr 102019 E w Julianowie – 486.833,05 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 257.303,96 zł
 6. Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Bzurze– 43.526,20 zł
 7. Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych – 1.050.680,00 zł
 8. Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie – 6.463.344,13 zł– dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 4.250.000,00 zł
 9. Wyposażenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie– 536.553,19 zł
 10. Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Klubie Malucha „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie– 655.642,85 zł
 11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów – 3.078.828,04 zł –dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2.250.000,00 zł
 12. Odtworzenie poboczy dróg gminnych – 105.795,99 zł
 13. Remont drogi gminnej w Wałach– 23.985,00 zł
 14. Zakup i rozłożenie destruktu na drogach gminnych – 733.080,00 zł
 15. Naprawa dachu na świetlicy w Pawłowicach – 35.785,77 zł
 16. Naprawa dachu na budynku wielorodzinnym w Kterach – 101.047,69 zł
 17. Wykonanie posadzki w OSP Młogoszyn– 14.409,40 zł
 18. Remont dachu w Łękach Kościelnych – 116.730,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – środki z PROW – 116.730,00 zł

RAZEM: 19.700.936,42 zł

(Urząd Gminy Krzyżanów)

Od lewej Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, były premier RP Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj
Zakupiony wóz strażacki Mercedes dla OSP w Kterach
Nowa stacja uzdatniania wody w Kterach
Przebudowana droga gminna Kaszewy Tarnowskie- Krzyżanówek
Modernizacja strażnicy OSP w Wałach
Przebudowana droga powiatowa w Kterach
Publiczne Przedszkole Gminne w Krzyżanowie
Wybudowana droga gminna w Krzyżanowie (przez łąki)
Wyremontowana strażnica OSP w Młogoszynie
Wyremontowana strażnica OSP w Siemienicach
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: