Porozumienie podpisane, będą podwyżki w szkołach

W dniu 16.10.2018 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Kutnie reprezentowanym przez Starostę Pana Krzysztofa Debicha a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Podregion Kutno reprezentowanym przez Przewodniczącego Pana Wiesława Taraskę, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania reprezentowanym przez Panią Jolantę Bujalską – Kowalczyk i NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury i Administracji Panią Dorotę Nowaczyk oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez Prezesa Pana Mariusza Kozarskiego zostało podpisane stosowne Porozumienie.

- R E K L A M A -

Celem porozumienia było ustalenie regulacji wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu. Bazą do negocjacji było podpisane rok wcześniej porozumienie wskazujące minimalne wynagrodzenia zasadnicze na stanowiskach w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Ostatecznie po uzgodnieniach z wszystkimi dyrektorami placówek oświatowych ustalono, iż kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosną w porównaniu do poprzedniego porozumienia o 200, 00 zł wśród pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz o 220, 00 zł na stanowiskach urzędniczych.

Celem realizacji powyższych ustaleń organ prowadzący przekaże poszczególnym jednostkom oświatowym kwotę odpowiadającą wielokrotności co najmniej 150,00 zł brutto przypadającej na 1 etat na miesiąc. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników z dodatkiem stażowym oraz z uwzględnieniem zróżnicowania płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania na stanowiskach pomocniczych i obsługi
i na stanowiskach urzędniczych.

- R E K L A M A -

Przedmiotowa regulacja wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu zostanie wprowadzona z dniem 01 października 2018 roku.

Fundusz nagród dla pracowników wzrośnie do 3% środków przewidzianych na wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły/placówki, przyznanych szkole/placówce przez organ prowadzący od 1 stycznia 2019 roku.

- R E K L A M A -

Strony zobowiązują się do corocznego ustalania w miesiącu wrześniu regulacji wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych Powiatowi Kutnowskiemu ▪

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: