reklama
reklama

Prezydent Burzyński nie przekaże Poczcie Polskiej spisu wyborców z Kutna

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński nie zamierza przekazać Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisie wyborców miasta Kutna. Korespondencja w tej sprawie wpłynęła do kutnowskiego magistratu w ostatnich dniach.

W minionym tygodniu do prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego z apelem dotyczącym planowanego przez rząd głosowania korespondencyjnego zwrócili się pisma przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy „żadali chronienia danych osobowych”.

- R E K L A M A -

Dziś kutnowski magistrat przesłał nam oficjalne stanowisko prezydenta Burzyńskiego w tej sprawie.

Oto oficjalne stanowisko UM Kutno w tej sprawie:

„W dniu 23 i 24 kwietnia br. do Urzędu Miasta Kutna wpłynęły korespondencje mailowe dotyczące udostępnienia operatorowi Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisie wyborców miasta Kutna. Pierwsza korespondencja nie była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pozwalającym na identyfikację osoby składającej wniosek. Korespondencja z dnia 24 kwietnia br. to dokument elektroniczny opatrzony podpisami kwalifikowanymi dwóch członków Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz załącznik w postaci kopii decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, dotyczącej polecenia Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

- R E K L A M A -

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje żaden przepis prawa, który z jednej strony upoważniałby organy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców i przygotowujące spis wyborców, do przekazywania danych osobowych zawartych w spisach wyborców do osoby prawnej, jaką jest Poczta Polska S.A.

Przesłana decyzja Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 roku upoważnia Pocztę Polską do podjęcia i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym. Z decyzji tej nie wynika jednak możliwość żądania przez Pocztę Polską S.A. danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Na dzień wydania przez Prezesa Rady Ministrów ww decyzji wybory w trybie korespondencyjnym nie zostały wprowadzone do porządku prawnego, a tylko akty o charakterze powszechnie obowiązującym mogą stanowić podstawę do działania organów publicznych.

- R E K L A M A -

Wobec powyższego Prezydent Miasta Kutna w obecnym stanie prawnym nie jest uprawniony do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców m. Kutna, wskazanych we wniosku Poczty Polskiej.”

źródło: własne / Urząd Miasta Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: