Radni wybiorą ławników i zmienią Wieloletnią Prognozę Finansową

Pod koniec października zapowiada się długa sesja Rady Miasta Kutno. Wiele wskazuje na to, że na posiedzeniu radni podejmą decyzję m.in. w sprawie przyszłości Pałacu Saskiego.

- R E K L A M A -

Obrady XIV sesji Rady Miasta Kutno odbędą się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek), godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

- R E K L A M A -

2.Wręcznie Nagrody Miasta Kutno dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno za I półrocze 2019 roku.

- R E K L A M A -

4.Założenia do budżetu Miasta Kutno na 2020 rok.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

6.Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku do 2023 roku:

1)zapoznanie się z opinią Zespołu opiniodawczego w związku z wyborem ławników na temat kandydatów na ławników w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;

2)powołanie Komisji Skrutacyjnej;

3)przyjęcie zasad głosowania tajnego w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

4)przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego celem wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

5)odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z wynikami głosowania tajnego dla wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

reklama

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmiany uchwały Nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasta Kutno;

b)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno, położonej w Kutnie przy ulicy Górnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

c)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

d)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie w obrębie ewidencyjnym Śródmieście;

e)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie;

f)wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Kutno nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27;

g)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.;

h)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna w siedzibą w Gdańsku;

i)wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Kutno położonych w Gminie Kutno obręb Sieciechów oraz sprzedaży znajdujących się na nich naniesień budowlanych;

j)zmiany uchwały nr VI/65/19 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych;

k)nadania nazw ulicom w mieście Kutnie;

l)zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok;

ł)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2019 – 2023.

8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

9.Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach: 27 czerwca 2019 r., 5 sierpnia 2019 r., 27 sierpnia 2019 r., 24 września 2019 r. i 4 października 2019 r.

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: