Sprzeciw radnych Rady Miasta Kutno ws. planów likwidacji kutnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty

Podczas ostatniej sesji radni Rady Miasta Kutno wystosowali bardzo ważny apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Łódzkiego. Chodzi o wyrażenie sprzeciwu wobec pomysłu likwidacji kutnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi.

- R E K L A M A -

Od pewnego czasu mówi się o zamiarze likwidacji Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie. Pomysł ten zanegowała ostatnio między innymi posłanka Paulina Matysiak, a w zeszłym tygodniu z oficjalnym apelem wystąpili radni Rady Miasta Kutno.

Poniżej treść apelu Rady Miasta Kutno wyrażającego sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie:

- R E K L A M A -

„Wobec napływających informacji dotyczących zamiaru likwidacji Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Rada Miasta Kutno wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takiego działania.

W opinii Rady, funkcjonowanie na terenie Kutna Delegatury Kuratorium Oświaty, bezsprzecznie przyczynia się do efektywnej realizacji zadań w zakresie edukacji, realizowanych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe działające na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i poddębickiego (łącznie ok. 180 instytucji oświatowych), tym samym wpływa na jakościowy wzrost podejmowanych przez szkoły, ale także i przez samorządy terytorialne, zadań oświatowych.

- R E K L A M A -

Obecność przedstawicielstwa Kuratora Oświaty w terenie jest traktowana jako wyraz troski rządzących o dobrą edukację młodego pokolenia Polaków. Bliskość instytucji dbającej o przestrzeganie przepisów prawa, nadzorującej jakość funkcjonowania elementów systemu oświaty oraz często (ostatnio, od momentu ponownego powołania do życia Delegatury w Kutnie czyli od 01.09.2021 r.) podejmowane działania mające na celu inspirowanie i uaktywnianie twórczego potencjału dyrektorów i zespołów nauczycielskich, jest przez nas zauważane i wysoko oceniane.

Trudno nam się zgodzić z wyjaśnieniami, iż, jak to wypowiedziane zostało w uzasadnieniu przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – „Przy obecnych warunkach komunikacyjnych likwidacja Delegatury w Kutnie nie wpłynie na sprawność wykonywania zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego i związanych ze wsparciem szkół w realizacji procesu dydaktycznego”. Po analizie oraz przeprowadzeniu rozmów z podmiotami zainteresowanymi dobrym i sprawnym funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek, mając doświadczenia okresu 2018 – 2021, kiedy to nadzór pedagogiczny nad kutnowskimi szkołami i przedszkolami sprawowany był przez Delegaturę w Skierniewicach, zauważamy, iż brak Delegatury w Kutnie przyczyni się do pogłębiania defaworyzacji terenów położonych z dala od dużych aglomeracji miejskich, deprecjonowania ich potencjału i dalej postępującej degradacji społecznej. Trudno będzie rodzicowi czy uczniowi szybko skontaktować się z przedstawicielem nadzoru pedagogicznego i rozwiązać swój problem.

Spotkania, narady i odprawy organizowane przez Delegatury odległe od Kutna wymuszają, zbędne w naszej ocenie, dodatkowe nakłady finansowe i czasowe dyrektorów i pracowników samorządowych zajmujących się sprawami oświaty.

Chcielibyśmy zauważyć, iż funkcjonowanie terenowych przedstawicielstw Kuratora Oświaty rozpoczęło się w Kutnie jeszcze przed reformą administracyjną kraju. Nieprzerwalnie, w formie Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty, Zespołu Wizytatorów realizowało zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego i wspierania samorządów w kontekście wciąż narastających zadań (np. postepowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego) od 1990 roku. Zakończenie działalności organu nadzoru w Kutnie nastąpiło w 2010r. Ponownie, z dużym zadowoleniem i z udziałem wielu samorządowców otwarcie, tym razem Delegatury, nastąpiło we wrześniu 2021 r. W naszej ocenie to było bardzo dobra decyzja.

Ponadto, w kontekście potrzeby współdziałania dwóch organów – sprawującego nadzór pedagogiczny – dbającego o realizacje polityki oświatowej państwa i prowadzącego – dbającego o finansowe zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych, które w przypadku Kutna znacznie przekracza środki otrzymywane w ramach subwencji oświatowej, zdziwienie nasze budzi fakt zaniechania konsultacji z samorządami w tak ważnej społecznie kwestii. Planowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty zmiany stanowią jawny przykład lekceważenia idei partycypacji społecznej i braku poszanowania potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców, nauczycieli i kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi.

Apelujemy do Pani Minister Edukacji Narodowej, Pani Wojewody Łódzkiej, do Pana Łódzkiego Kuratora Oświaty o zrewidowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w województwie łódzkim i zaniechanie realizacji pomysłu likwidacji Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie”.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: