reklama
reklama
reklama
reklama

Starosta i zarząd powiatu nie działali na szkodę szpitala. Prokuratura umorzyła śledztwa

Dziś w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja prasowa dotycząca umorzenia kilku śledztw przeciwko staroście i zarządowi powiatu. Starosta Krzysztof Debich nie szczędził mocnych słów pod adresem opozycji na czele z Konradem Kłopotowskim.

- R E K L A M A -

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła śledztwa w sprawach: osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia udzielonych uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia swoich uprawnień, tj. art. 305 § 1 kk, 296 § 1 kk, 231 § 1 kk przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Na środowej konferencji Jacek Saramonowicz pokrótce przedstawił i skomentował fragmenty uzasadnienia postanowienia prokuratury (informacje znajdują się poniżej).

- R E K L A M A -

Następnie sytuację skomentował Krzysztof Debich, który w mocnych słowach odniósł się do pomówień i brudnych zagrywek opozycji w mijającej kadencji, mocno dostało się też poprzedniemu zarządowi powiatu. Głos zabrał również obecny na konferencji wicestarosta Zdzisław Trawczyński. Wkrótce obszerniejszy zapis dzisiejszej konferencji.

Najważniejsze informacje przedstawione na konferencji:

- R E K L A M A -

OPINIA BIEGŁEGO O FINANSACH KSS sp. z o.o. (maj 2018 rok)

 • Okolicznością pozytywną jest niewątpliwie coroczne systematyczne „zmniejszanie się straty w działalności”.
 • Pozytywnym zjawiskiem potwierdzającym sukcesywne wdrażanie działań restrukturyzacyjnych jest „zmniejszanie straty z bieżącego roku obrachunkowego o 46,69 %” w roku 2016 do roku 2014.
 • Bardzo ważnym i pozytywnym zjawiskiem „jest optymalizacja kosztów finansowych o 56,96 % „, co jest skutkiem konwersji posiadanych zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe.
 • Kluczową informacja dla oceny prawidłowości działań władz spółki jest „zmniejszenie straty netto o 48,69 %,” co wskazuje na dążenie KSS do zbilansowania bieżącej działalności.
 • Systematyczny wzrost w latach 2014 – 2016 przychodów ze sprzedaży o 5,63 %.

II. POWRÓT KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ DO SZPITALA

 • Od 2013 roku KSS otrzymywał oficjalne sygnały z NFZ o potrzebie likwidacji III oddziału (zmniejszenie kontraktu na choroby wewnętrzne).
 • Apele Rady Powiatu do NFZ o przywrócenie kardiologii interwencyjnej.
 • Prawidłowa procedura konkursowa. Brak jakiejkolwiek wzmianki by pomiędzy przedstawicielami Allenort a KSS bądź innymi osobami doszło do wręczenia korzyści majątkowej bądź osobistej.
 • Nie sposób przyjąć, iż wybór oferty ALLENORT/Scanmed „doprowadził do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa”.

III. KONKURS NA KARDIOLOGIĘ INTERWENCYJNĄ

 • Czynności procesowe „ nie potwierdziły tzw. zmowy przetargowej”
 • Rezygnacja z kontraktu NFZ na świadczenie usług zdrowotnych przez III Oddział Wewnętrzny „była działaniem ekonomicznie uzasadnionym”.
 • Czynności procesowe nie potwierdziły donosu o przyjęciu przez Starostę Kutnowskiego korzyści majątkowej w kwocie 100 tys. zł. w zamian za rezygnacje z kontraktu na III Oddział.
 • Żaden z przesłuchiwanych świadków „ nie potwierdził istnienia nieformalnych kontaktów” pomiędzy władzami powiatu a przedstawicielami Allenort.
 • Okoliczności przekazania korzyści majątkowych nie potwierdziły osoby, które złożyły doniesienia w niniejszej sprawie: Konrad Kłopotowski i Wiesław Bryłka

IV. POŻYCZKA z MedFinance S.A.

 • Powołując się na wnioski biegłego zaciągnięcie pożyczki było w sytuacji KSS sp. z o.o. działaniem „ekonomicznie uzasadnionym”.
 • Przy braku uzyskania dofinansowania istniała obawa, iż od kwietnia 2016 roku „zaczną gwałtownie narastać zobowiązania wymagalne”, których wartość w lipcu tego roku prognozowana była na kwotę 5 mln. zł.
 • Należy podkreślić, iż od strony formalnej „prawidłowość zaciągnięcia pożyczki nie budzi wątpliwości”.
 • Należy zauważyć, iż sposób finansowania i wspierania KSS przez Powiat „ nie został zakwestionowany przez RIO” w toku przeprowadzonej kontroli doraźnej gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

W maju 2016 roku KSS sp. z o.o. uzyskał pożyczkę w kwocie 10 mln zł.

V. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY SZPITALU za kwotę 2 581 440 zł.

 • W oparciu o wydany w dniu 22 listopada 2017 r. przez biegłego operat szacunkowy wartość nieruchomości wynosiła 2 490 000 zł tj. 117 zł/mk.
 • Faktycznie zatem Zarząd Powiatu „zbył nieruchomość po cenie wyższej niż oszacowana przez biegłego. W konsekwencji nie można zatem przyjąć, iż działanie nosiło znamiona niegospodarności”.

VI. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 • Ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w dniu 22 maja 2017 roku złożył Konrad Kłopotowski.
 • Procedury przetargowe „są przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych”… zakupy dokonywane przez Szpital należy uznać za zasadne, gdyż poza koniecznością zabezpieczenia zdrowia pacjentów wpływają one na realizację kontraktu z NFZ

VII.WNIOSEK NA SOR

 • „ Nie sposób bowiem uznać, iż działanie KSS sp. z o.o. doprowadziło do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej” ( w zawiadomieniu była mowa o 200 tys. zł)
 • Należy zauważyć, iż faktyczna kwota (30 tys. zł) została uiszczona w związku z opracowaniem wniosku, który w razie jego zaakceptowania przez Ministerstwo Zdrowia, mógł doprowadzić do dofinansowania projektu w kwocie znacznie przekraczającej środki pieniężne wydatkowane na opracowanie projektu.

VIII. UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZARZĄDU POWIATU

 • 10 lipca 2016 r. Konrad Kłopotowski zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk przez Krzysztofa Debicha Starostę Kutnowskiego w związku ze śmiercią członka Zarządu Powiatu Waldemara Drążkiewicza zaniechał wniosku do Rady Powiatu o uzupełnienie składu zarządu i przez przewodniczącego Rady Powiatu, który nie zwołał sesji w ustawowym terminie. W konsekwencji zarząd powiatu podejmował uchwały od 19 kwietnia do 23 maja 2016 r. nie mając statutowego składu.
 • Przytoczony przez KK art.31b ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym „nie ma zastosowania w przypadku śmierci członka zarządu”.
 • Nie ma zastosowania w tym przypadku przewidziany w tym artykule dla Rady Powiatu termin 1 miesiąca na wybór nowego członka zarządu.
 • Przyjąć zatem należy, że „nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez Starostę i Przewodniczącego Rady” w trakcie uzupełniania składu zarządu.

źródło prezentacji: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: