T. Walczewski odpowiada ws. zalań w Gołębiewie. Mówi o problemie ze spółką wodną

Władze powiatu odpowiadają w sprawie problemów mieszkańców podkutnowskiego Gołębiewa dotyczących zalewania ich posesji. Jak zapewnia Tomasz Walczewski, członek zarządu powiatu kutnowskiego, za zaistniałą sytuację odpowiada Spółka Wodna Kutnowianka.

Deszczowa aura mocno dała się we znaki mieszkańcom podkutnowskiego Gołębiewa, gdzie zalanych zostało wiele posesji. Na miejsce wezwano dziś strażaków, interwencję zapowiada też radny powiatowy Bartosz Serenda, który krytykuje prowadzoną w tym miejscu inwestycję. O sprawie pisaliśmy w tym miejscu: Zalane posesje pod Kutnem. Nerwy mieszkańców i interwencja straży pożarnej

- R E K L A M A -

Do sprawy odnosi się Tomasz Walczewski, członek zarządu powiatu kutnowskiego:

Informuję, że rów wzdłuż powyższej drogi był rowem przydrożnym i miał za zadanie odwodnienie pasa drogowego. Zgodnie z dokumentacją projektową na przebudowę drogi powiatowej, po wykonaniu chodnika zastosowano jednostronny spadek nawierzchni w celu skierowania wód opadowych z pasa drogowego do rowu przydrożnego znajdującego się po lewej stronie drogi – komentuje T. Walczewski.

Przedstawiciel zarządu powiatu kutnowskiego powołuje się na ustawę o drogach publicznych:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, który mówi, że zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi (…), a w szczególności zabrania się (…) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi.

- R E K L A M A -

W związku z powyższymi przepisami nie ma możliwości odprowadzania jakichkolwiek wód z terenów nieruchomości prywatnych do rowów przydrożnych co dotyczy również newralgicznego fragmentu rowu przy drodze powiatowej Nr 2142E – wyjaśnia Walczewski.

Jak tłumaczy, na terenie działek o nr ewidencyjnym 156/5, 156/6, 152/2, 156/12, 156/3, 157, 159, 161, 163/1, 163/2, 162/3 istnieją urządzenia melioracyjne, za które zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne odpowiedzialna jest właściwa terytorialnie spółka wodna w tym przypadku Spółka Wodna „KUTNOWIANKA” cyt. „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.”

- R E K L A M A -

Zdaniem Tomasza Walczewskiego, podtapianie działek sąsiadujących z drogą spowodowane jest wodami gruntowymi z pól, których odpływ powinien odbywać się poprzez istniejące urządzenia melioracyjne znajdujące się na powyższych działkach. Niedrożność tych urządzeń powoduje stan istniejący.

Jednocześnie informuję, że jednostką odpowiedzialną za utrzymanie powyższych urządzeń w należytym stanie jest Spółka Wodna Kutnowianka. W związku z rezygnacją zarządu i komisji rewizyjnej spółki wodnej Kutnowianka, podjęte zostały działania zmierzające do dokonania wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej – zapewnia T. Walczewski.

Pierwszy termin zwołany na 25 marca został odwołany w związku z ogłoszonymi obostrzeniami dot. Pandemii koronawirusa.

Na początku miesiąca zostaną rozesłane zaproszenia do delegatów spółki wodnej Kutnowianka, którzy zgodnie ze statutem muszą być poinformowani 14 dni wcześniej o terminie walnego zgromadzenia – wyjaśnia T. Walczewski. I dodaje: – Z powodu obostrzeń wywołanych stanem pandemii najbliższe Walne Zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki Wodnej Kutnowianka planowane jest na przełomie maja i czerwca.

Jak się dowiadujemy, powiat kutnowski zobowiązał się przekazać dotacje celową w wysokości 10 tys. zł na rzecz spółki wodnej w celu likwidacji problemów mieszkańców dotyczących zalań.

fot. nadesłane / Bartosz Serenda


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: