Tablety i szkolenia dla sołtysów w gminie Kutno

Sołtysi z Gminy Kutno w ostatnim czasie przeszli szkolenie związane z unowocześnieniem systemu pracy i wprowadzeniu tabletów do ich bieżących działań.

- R E K L A M A -

W ubiegłym roku Rada Gminy Kutno przyjęła nową strategię rozwoju gminy na lata 2021-2023, wyznaczając kierunki rozwoju na najbliższe lata. Istotnymi elementami strategii są: aktywizacja społeczności lokalnej poprzez efektywne włączanie mieszkańców w życie Gminy, budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami oraz wzrost jakości usług administracji samorządowej poprzez podniesienie standardów dostępności cyfrowej usług publicznych.

W związku z powyższymi zapisami w strategii Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wystąpiła z inicjatywą wyposażenia sołtysów w nowoczesne narzędzia komunikacji i pracy jakim są tablety. Służyć one będą usprawnieniu przepływu informacji na linii Urząd Gminy Kutno – Sołtysi oraz ograniczeniu dokumentacji papierowej.

- R E K L A M A -

W dniach 14 – 16 marca w Urzędzie Gminy Kutno zorganizowane zostały szkolenia dla sołtysów w formie warsztatów, podczas których w praktyce zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania tabletów w bieżącej pracy sołtysa, tj. korzystania z poczty e-mail, prowadzenia profilu sołectwa na FB, edycji plików tekstowych, pdf oraz korzystania z oprogramowania GPL).

Spotkania były również okazją do przekazania sołtysom informacji dotyczącej obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szkolenia sołtysów prowadzili: starszy informatyk Rafał Chilarski oraz podinspektor Agnieszka Bujalska.

Źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: