Tego jeszcze nie było! Wyjątkowy projekt Gminy Kutno

Masz pomysł na ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie? Chcesz zmienić swoją okolicę, ale potrzebujesz wsparcia? Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Kutno będą mogli skorzystać ze wsparcia w kwocie 10 000 zł na realizację swoich projektów w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Kutno z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o inicjatywę może złożyć grupa mieszkańców (min. 2 osoby) bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- R E K L A M A -

Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na:

– pracy społecznej,
– świadczeniach pieniężnych,
– świadczeniach rzeczowych. 

- R E K L A M A -

Co ważne, mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota wsparcia jednego wniosku to 6 000 złotych.

- R E K L A M A -

Wnioski można składać do 10 maja 2021 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzinach pracy Urzędu albo listownie na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99 – 300 Kutno (decyduje data wpływu)

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy lokalnej oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo poniżej.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: