reklama

Twoje dziecko chodzi do szkoły? Dostaniesz 300 zł, sprawdź w jaki sposób

Od 1 lipca mieszkańcy Kutna będą mogli złożyć wniosek w ramach programu „Dobry start”, dzięki któremu otrzymają 300 złotych, bez względu na dochód! Jakie trzeba spełnić warunki?

Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

- R E K L A M A -

Powyższy program będzie uprawniał każdego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, do uzyskania wsparcia w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Program „Dobry start” obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

- R E K L A M A -
 • do ukończenia 20 roku życia;
 • do ukończenia 24 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do uzyskania świadczenia „Dobry start”:

 • Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, w tym dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne;
 • Szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki;
 • Młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

Świadczenie „Dobry start” będzie wypłacane na wniosek:

- R E K L A M A -
 • Matki lub ojca dziecka;
 • Opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka;
 • Osoby uczącej się (pełnoletniej osoby, która się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, bo ci nie żyją, albo płacą na nią alimenty).

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek można pobrać:

 • W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok. 37 (sala obsługi);
 • Na stronie internetowej http://www.mops.kutno.pl
 • Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip

Składanie wniosków:

 • Od 01 lipca do 30 listopada b.r. drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowych;
 • Od 01 sierpnia do 30 listopada b.r. wnioski tradycyjne (papierowe) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
 • Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata:

 • Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, przy czym dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi to nie później niż do 30 września.

Nowy sposób informacji o przyznaniu świadczenia:

 • Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy prześle do wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże taki adres we wniosku.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej organ odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu i sposobie wypłaty świadczenia.
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: