Więcej odpadów komunalnych w gminie Kutno. Wydano specjalny komunikat

Z informacji opublikowanych przez władze gminy Kutno, wynika że w gminie w kwietniu dwukrotnie zwiększyła się liczba odpadów komunalnych odebranych z mieszkańców. Gmina wydała w tej sprawie specjalny komunikat.

Komunikat UG Kutno:

- R E K L A M A -

„Szanowni mieszkańcy gminy Kutno

Niniejszym informujemy, że w miesiącu kwietniu 2020 r. nastąpił, prawie dwukrotny w stosunku do miesiąca marca 2020 r., wzrost ilości odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych. Zgodnie z umową zawartą z firmą Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., od 1 stycznia 2020 r., rozliczenie za wykonaną usługę następuje według rzeczywistej ilości odebranych odpadów w danym miesiącu.

- R E K L A M A -

Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo ważną sprawą jest ograniczanie ilości wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów i ich prawidłowa segregacja. W czasach wzmożonej konsumpcji istotne jest, aby dokonywać rozważnych zakupów, mających na celu ograniczenie ilości oddawanych odpadów. Decydowanie się na produkty charakteryzujące się minimalizacja zbędnego opakowania.

Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest aby do pojemników na odpady zmieszane wkładać wszelkiego rodzaju odpady budowlane, kamienie, metalowe części urządzeń, drewno czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- R E K L A M A -

Niedopuszczalne jest również pozostawianie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wszelkiego typu odpady segregowane można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w siedzibie firmy Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., przy ul. Łąkoszyńskiej 127 w Kutnie. Przypominamy, że mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się raz w roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioru odpadów.

Szanowni Państwo, kierując się przede wszystkim ważnym interesem mieszkańców oraz mając na względzie utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłaty za gospodarowanie odpadami jak również dbałość o poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie Kutno, prosimy o zastosowanie się do w/w zaleceń.”

źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: