reklama
reklama

Zaglądamy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Przemysłowa 4 prowadzi działalność gospodarczą, której głównym zadaniem jest zaopatrywanie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Kutna i miejscowości ościennych.

Woda na potrzeby miasta i gminy Kutno uzdatniania jest na dwóch Stacjach Uzdatniania Wody:

- R E K L A M A -

• Stacja Uzdatniania Wody (SUW) na ul. Granicznej – zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta i kilka okolicznych miejscowości: Adamowice, Adamów, Woźniaków, Gołębiewek Nowy, Gołębiewek Stary, Ryków, Krzesin, Krzesinówek, Krzesin Parcela. Natomiast miejscowości: Florek, Michałów, Głogowiec i Gołębiew korzystają z wody w sytuacjach awaryjnych.

• Doraźne Ujęcie Wody (DUW) na ul. Metalowej – zaopatrująca w wodę przede wszystkim kutnowską podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wieś Psurze oraz awaryjnie Gminę Krzyżanów.

- R E K L A M A -
Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej

STACJA UZDATNIANIA PRZY UL. GRANICZNEJ

Mieszkańcy aglomeracji kutnowskiej zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 13 w Kutnie. Aktualnie woda ujmowana jest z utworów górnojurajskich poprzez pięć studni głębinowych (o głębokości od 150 do 200 m) zlokalizowanych w promieniu 2 km od budynku stacji. Woda surowa z poszczególnych otworów przesyłana jest niezależnymi rurociągami tłocznymi na Stację Uzdatniania Wody, a następnie kierowana jest do procesu uzdatniania.

Proces uzdatniania wody rozpoczyna się od napowietrzania. Woda z poszczególnych studni tłoczona jest na 2 wieże napowietrzające, skąd spływa do komory reakcji o poj. 600 m3, gdzie następuje częściowa sedymentacja utlenionych związków żelaza. Tak wstępnie przygotowana woda tłoczona jest na 3 ciągi filtracyjne składające się łącznie z 21 otwartych filtrów samopłuczących DynaSand, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie wody na złożach piaskowych. Filtrat kierowany jest do 4 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności czynnej 6000 m3. Przed zbiornikami woda jest dezynfekowana przy użyciu lampy UV, co zapewnia jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Zasilanie sieci miejskiej odbywa się za pomocą pompowni sieciowej III stopnia. Tłoczona woda jest rozdzielana na 2 magistrale – północną i południową, gdzie dodatkowo dozowany jest dezynfekant – roztwór podchlorynu sodowego, w kontrolowanej dawce zależnej od przepływu wody.

- R E K L A M A -
Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej

Po modernizacji i rozbudowie SUW przy ul. Granicznej w 2013 roku stacja jest w stanie dostarczyć wodę odpowiedniej jakości w ilości do 5 256 000 m3 rocznie. Obecnie stacja uzdatnia, podając do sieci wodociągowej ok. 250 000 m3 wody miesięcznie, co daje blisko 8 500 m3 wody na dobę. Generowane w procesie płukania filtrów wody technologiczne, tzw. „wody popłuczne” poddawane są procesowi oczyszczania i zawracane na początek układu uzdatniania wody tj. do komory reakcji. Zastosowana w zmodernizowanej stacji technologia zawracania wód popłucznych pozwoliła ograniczyć zużycie wody na potrzeby technologiczne do zaledwie ok. 1% w skali roku.

STACJA UZDATNIANIA PRZY UL. METALOWEJ

Stacja przy ul. Metalowej produkuje (uzdatnia) wodę przede wszystkim dla Kutnowskiej Strefy Ekonomicznej. Woda ujmowana jest z utworów górnojurajskich: studnia nr 1 (o głębokości 210 m) od strony zachodniej i studnia nr 2 (o głębokości 285 m) od strony wschodniej SUW. Woda z poszczególnych studni pompowana jest do stacji uzdatniania przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w poszczególnych studniach. Studnie te pracują naprzemiennie. Technologia uzdatniania wody polega na usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody na 6 filtrach ciśnieniowych ze złożem piaskowym. Schemat technologiczny jest typowy dla uzdatniania wód podziemnych i przedstawia się następująco:
• napowietrzanie,
• odżelazianie,
• odmanganianie,
• dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu.

Woda uzdatniona wspólnym rurociągiem wtłaczana jest do sieci miejskiej w ilości średniodobowej ok. 2800 m3/dobę (co stanowi nieco ponad połowę średniej dobowej wydajności SUW wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego).

Sercem obu stacji jest centralna sterownia z ekranem obrazującym całościowo przebieg procesu uzdatniania wody on–line. Na ekranie ukazany jest schemat technologiczny, stan pracy poszczególnych urządzeń, aktualne parametry procesu, a także archiwizowane są wszystkie ważne wielkości procesowe. Wszystkie jednostkowe procesy technologiczne objęte są stałą kontrolą wewnętrzną.

W 2020 roku wykonany został remont zbiornika retencyjnego na SUW Graniczna, a w perspektywie zaplanowany jest remont pozostałych zbiorników, natomiast w minionym roku przeprowadzono rewitalizację studni nr 2 przy ul. Toruńskiej. Prace polegały na oczyszczeniu i zabezpieczeniu otworu. W ostatnim czasie wykonany został także remont stacji przy ul. Metalowej, polegający przede wszystkim na odnowieniu i zabezpieczeniu powierzchni filtrów. Prace obejmowały malowanie ścian i sufitów hali technologicznej, piaskowanie i malowanie zbiorników filtracyjnych wraz z podstawami, rurami i armaturą oraz pomostów i barier.

Doraźne Ujęcie Wody przy ul. Metalowej

LABORATORIUM

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie funkcjonuje Laboratorium z siedzibą w budynku przy ul. Przemysłowej 4. Jego głównym zadaniem jest ciągły monitoring jakości wody produkowanej i dystrybuowanej przez Przedsiębiorstwo.

Regularnej kontroli poddawana jest woda:

– eksploatowana z ujęć głębinowych zasilających Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej i ul. Metalowej oraz studni awaryjnych utrzymywanych w celu zabezpieczenia mieszkańców w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych,
– po poszczególnych etapach procesu technologicznego (kontrola procesu uzdatniania i dezynfekcji wody),
– uzdatniona wtłaczana do sieci wodociągowej oraz u odbiorców usług w ramach nadzoru producenta nad jakością wody
z częstotliwością i zakresem zgodnym z harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294),
– w miejskiej sieci wodociągowej, po przeprowadzonych naprawach, awariach i konserwacjach systemów dystrybucji.

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie pobiera próbki i wykonuje badania wody na potrzeby własne Przedsiębiorstwa i w ramach zleceń od klientów zewnętrznych. Zakres świadczonych usług obejmuje badania:

– fizyko–chemiczne,
– mikrobiologiczne wody łącznie z pobieraniem próbek do badań.

Sterownia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej.

Zakres badań wraz z cennikiem znajduje się na stronie www.pwik.kutno.pl.

Dla klientów zewnętrznych oferuje wykonanie badań, m.in:

• z indywidualnych ujęć wody
• parametrów objętych monitoringiem grupy A dla producentów wody (tj. ujęcia wody i systemy dystrybucji w ościennych gminach)
• na potrzeby odbiorów przyłączy wodociągowych, odbiorów lokali użyteczności publicznej wymaganych przez PIS, Nadzór budowlany itp.

Laboratorium prowadzi badania wody w oparciu o  referencyjne metody, Polskie normy oraz procedury badawcze spełniające wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa. Dbając
o poprawność przebiegu badań, stosuje certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, dba o zachowanie spójności pomiarowej oraz bierze udział w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych. Laboratorium zapewnia swoim klientom wysoką jakość świadczonych usług. Dysponuje kadrą certyfikowanych próbkobiorców, specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i wykwalifikowanym personelem.

Jako jedyne w Powiecie kutnowskim posiada wdrożony system zarządzania prowadzonych badań wody zgodny z normą: PN–EN ISO/IEC 17025:2018–02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” potwierdzony Certyfikatem Akredytacji AB 1793 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, co pozwala na wykonywanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi uznawanych w obszarze regulowanym prawnie oraz przez organy inspekcji sanitarnej i administracji (art. 12, ust. 4, 12a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2020 poz.2028).

Mając na uwadze najlepszą jakość usług świadczonych dla naszych klientów Laboratorium stale doskonali i unowocześnia metody i techniki badawcze, pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, a swoje kompetencje w wykonywaniu badań potwierdzają w badaniach biegłości i porównaniach miedzy laboratoryjnych.

Hala filtrów Stacji Uzdatniania Wody

WAŻNE INWESTYCJE W 2021 ROKU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2021 r. zrealizowało wiele ważnych inwestycji, m.in.:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ulicy Narutowicza na działkach o numerze ewidencyjnym 500/3, 20/3.
Wykonawca: Firma „PROSPOL” S.C. Daniel, Marzena Proskura, 97–371 Wola Krzysztoporska, Majków Duży 60 a
Wartość inwestycji netto: 2 619 000,00 zł

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Krośniewickiej
w Kutnie na terenie działki nr ew. 1054/13 – obręb Raszew Piaski.
Wykonawca: Zakład Instalacyjno–Inżynieryjny „INST–BUD” Józef Ziętarski, 99–300 Kutno, ul. Rzemieślnicza 5
Wartość inwestycji netto: 130 000,00 zł

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji oraz z pompownią ścieków w Kutnie w ulicy Marii Skłodowskiej–Curie (działka nr ew. 11 – obręb Kościuszków).
Wykonawca: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski, 99–300 Kutno, Malina 2
Wartość inwestycji netto: 649 592,68 zł

ZAPLANOWANE INWESTYCJE W 2022 ROKU

Początek 2022 roku to intensywny czas dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ponieważ rozpoczęły się prace budowlane, które realizowane są w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczki na zadanie: „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutna”. Wśród rozpoczętych prac można wymienić:

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Komuny Paryskiej
Wykonawca: F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09–500 Gostynin, Budy Kozickie 52
Wartość inwestycji netto: 177 800,00 zł

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klepy
Wykonawca: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Tadeusz Nowakowski, 99–300 Kutno, Malina 2
Wartość inwestycji netto: 190 000,00 zł

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fijałkowskich
Wykonawca: F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09–500 Gostynin, Budy Kozickie 52
Wartość inwestycji netto: 178 000,00 zł

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmońskiego i Malczewskiego
Wykonawca: Zakład Instalacyjno–Inżynieryjny „INST–BUD” Józef Ziętarski, 99–300 Kutno, ul. Rzemieślnicza 5
Wartość inwestycji netto: 161 594,31 zł

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Porazińskiej
Wykonawca: F.U. “CENTRO” Dominik Cendlewski, 09–500 Gostynin, Budy Kozickie 52
Wartość inwestycji netto: 192 000,00 zł

W ramach realizacji planów inwestycyjnych Przedsiębiorstwo przystąpi jeszcze do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej i ul. Porzeczkowej. Warto też wspomnieć, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie stara się o uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na poszczególnych studniach wchodzących w skład ujęcia Graniczna. W najbliższych latach planowana jest również rozbudowa istniejącej stacji SUW o technologię ozonowania w celu zapewnienia jeszcze lepszych parametrów organoleptycznych wody uzdatnionej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji DUW Metalowa.

• Materiał powstał przy współpracy z PWIK Sp. z o.o. w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: