reklama

Zapraszamy do udziału w programie „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski przystąpił również w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

- R E K L A M A -

Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują się w „Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2020” oraz w „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020” i „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.
Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

- R E K L A M A -

 Moduł I

• Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

- R E K L A M A -

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Wnioski dotyczące w/w programu można składać w siedzibie PCPR w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 w następujących terminach:

Modułu I:
• do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Modułu II:
• od 01 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: