reklama

Zmiany w terminie udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego

Urząd Miasta Kutno Informuje, iż osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu lutym), Prezydent Miasta Kutno udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

- R E K L A M A -

Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty od roku 2018 uległ skróceniu i upływa z dniem 1 marca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w roku 2017.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona.

- R E K L A M A -

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno tel. 24 253 11 44, 253 12 49 i 253 12 48.

Wnioski o udzielenie bonifikaty można uzyskać w pokoju nr 203, 210A i 213 oraz na stronie internetowej

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: