reklama

Ciekawe plany Gminy Kutno na 2024 rok. Jakie przewidziano inwestycje?

Gmina Kutno wchodzi w 2024 rok z budżetem w łącznej wysokości 73 689 265,00 zł, który dwukrotnie zwiększył się w ciągu ostatnich 5 lat.

- R E K L A M A -

Opierając się na strategii gminy Kutno na lata 2021-2030 realizujemy zawarte w niej cele takie jak: polepszenie infrastruktury publicznej i jakości usług publicznych, budowanie tożsamości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważony rozwój z poszanowaniem zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego.

Ważną pozycją w budżecie Gminy Kutno w 2024 roku zajmują m.in. inwestycje, na które zabezpieczono środki w kwocie 22 997 093,00 zł co stanowi 31% ogólnego budżetu.

- R E K L A M A -

Zadania przyjęte w planie na rok 2024 to min.:

  • „Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych Gołębiew Nowy – Kuczków- Żurawieniec” w kwocie 8.100.093,00 zł, 
  • „Przebudowa budynku OSP w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno” w kwocie 1.560.000,00 zł,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, gm. Kutno Etap I” w kwocie 4.464.000,00 zł,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu na kwotę 1.773.000,00 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz.52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno w kwocie 2.040.000,00 zł,
  • Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Bielawki i Sieciechów gm. Kutno w kwocie 662 533, 00 zł,
  • Budowa chodnika wzdłuż drogi w miejscowościach Florek, Michałów i Głogowiec w kwocie 3.500.000,00 zł,
  • Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.P. Maryi i św. Wojciecha w Głogowcu w kwocie  805.000,00 zł.

Warto przy okazji podkreślić, że Gmina Kutno jako pierwsza w powiecie kutnowskim wprowadziła Kartę Mieszkańca Gminy Kutno, z której od 2023 roku korzysta już 3150 osób. Uprawnia ona min. do bezpłatnego transportu publicznego na terenie gminy Kutno, który jest finansowany z budżetu Gminy Kutno oraz środków zewnętrznych pochodzących z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w charakterze użyteczności publicznej” – łączny koszt zadania wynosi 4 293 325,16 zł. Dzięki nowym liniom autobusowym obsługiwanym przez firmę Gminny Bus sp. z o.o. nasza gmina ma lepszą komunikację, która swoim zasięgiem obejmuje trasy obowiązujące od lat jak i nowe miejscowości dotychczas pozbawione transportu publicznego. 

- R E K L A M A -

Istotną pozycją w budżecie w 2024 roku są wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 18.243.000,00 zł. Szkoły w gminie Kutno stanowią ważny czynnik w rozwoju społecznym. Placówki oświatowe służą edukacji dzieci i młodzieży, ale także sprzyjają budowaniu więzi społecznych, postaw obywatelskich i rozwojowi kulturalnemu. Dla wzmocnienia udziału młodzieży w rozwoju Gminy Kutno w grudniu 2023 roku została powołana Młodzieżowa Rada Gminy Kutno, która zrzesza młodzież chętną do podejmowania działań na rzecz naszego samorządu. Ponadto w planach rozwoju oświaty jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wroczynach, na którą Gmina Kutno pozyska wsparcie finansowe w kwocie 8 500 000, zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejna pozycja w budżecie – pomoc społeczna i rodzina to wydatki rzędu 5 952 000, 00 zł. Środki te zostały zabezpieczone na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, celowe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych w DPS, ośrodkach wsparcia i pieczy zastępczej, dożywianie dzieci, usługi opiekuńcze i sąsiedzkie, a także realizację programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza realizacją zadań statutowych na bieżąco monitoruje możliwość przystąpienia do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych tj. Funduszy Europejskich oraz funduszu Solidarnościowego, z których świadczona byłaby pomoc na rzecz mieszkańców w ramach programów: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Opieka wytchnieniowa dla JST” a także projektu „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”. Zakres usług świadczonych przez GOPS zależy również od decyzji Rady Gminy Kutno w zakresie zmiany siedziby jednostki z Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 na nowe miejsce przy ul. Krośniewickiej 41. W przypadku zmiany siedziby planowane jest rozszerzenie działalności o usługi psychospołeczne i medyczne.

Wydatki zaplanowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to 2.962.000,00 zł. i są przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalnej Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku (dotacja 1.450.000,00 zł) i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zeleskiego wraz z filiami (dotacja 560.000,00 zł.) Obie instytucje realizują wydarzenia kulturalne takie jak koncerty, warsztaty artystyczne, konkursy, kino plenerowe itp. a także cykliczne zadania, które wynikają z trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jak Konkurs Poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego, Majówka Gitarowa, Odyseja Napoleońska, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej Złota Leszczyna czy Wojewódzki Amatorski Konkurs Tańca Solowego. Wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy jak i przyjezdnych gości, o czym świadczy fakt, że w roku ubiegłym wzięło w nich udział wiele tysięcy osób. 

W budżecie Gminy Kutno znajdują się również wydatki związane z finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – środki na ten cel to 271 300,00 zł przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Kutno m.in. na przeprowadzenie badań lekarskich druhów, wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych czy szkoleniach, przeglądy techniczne, naprawy i konserwacja samochodów pożarniczych i urządzeń ratowniczo-gaśniczych oraz zakup wyposażenia. Warto dodać, że w 2024 roku planowane jest włączenie OSP Leszczynek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co znacząco wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w terenie.

Gmina Kutno od kilku lat realizuje Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe i kluby sportowe działające na terenie gminy Kutno, 7 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powodzeniem realizują zadania publiczne w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia i ekologii z wykorzystaniem dotacji z Gminy Kutno. Mieszkańcy gminy również mogą wprowadzać w życie swoje pomysły w ramach inicjatywy lokalnej, która z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Realizowane są również zadania publiczne związane z pomocą społeczną i profilaktyką zlecane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zaplanowane w budżecie na rok 2024 na wszystkie dotacje to zł 220 000, 00 zł

Bieżący budżet stanowi dalszą realizację przyjętej w 2022 roku Strategii Rozwoju Gminy Kutno, której misją jest dynamicznie rozwijająca się Gmina oraz szanująca każdego członka społeczności lokalnej, ceniąca dziedzictwo materialne, kulturowe i przyrodnicze, wzmacniająca więzy międzyludzkie oraz dbająca o zasoby naturalne wspólnota samorządowa.

No Zapraszamy do śledzenia dokładnych informacji na temat działań Gminy Kutno w roku 2024 na stronie internetowej www.gminakutno.pl oraz na stronach jednostek kultury https://www.ckgk.pl/ i https://biblioleszczynek.pl/.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: