CKGK w Leszczynku działa pełną parą!

Gmina Kutno doczekała się w ostatnich latach kolejnej kulturalnej placówki z prawdziwego zdarzenia. Mowa oczywiście o Centrum Kultury Gminy Kutno w Lesz­czynku. Szereg prac remontowo-budowlanych, przepro­wadzonych w ostatnich latach na terenie Centrum, po­chłonął środki w wysokości blisko 11,5 miliona złotych. Niespełna 6 milionów złotych tej kwoty stanowiły środ­ki pozyskane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego.

- poniżej dalsza część artykułu -

Unijne dofinansowanie było możliwe dzięki utworzeniu projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kut­no poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dzie­dzictwa kulturowego”. Prace w ramach projektu zosta­ły podzielone na cztery etapy. Pierwszy etap polegał na przebudowie trzech istniejących budynków, by mogły one obsługiwać gości oraz turystów. Wśród robót znalazło się m.in. wykonanie monitoringu, instalacji wodno-kanalizacyj­nych, instalacji grzewczo-chłodniczych oraz fotowoltaiki. Ponadto zagospodarowany został teren wokół CKGK – po­wstały choćby drogi, chodniki, czy parking.

- poniżej dalsza część artykułu -

Zadanie drugie polegało na utworzeniu placu zabaw dla dzieci oraz plenerowej siłowni i obejmowało oczywiście zakup niezbędnych maszyn i urządzeń. Dzięki realizacji trzeciego etapu prac zakupiono sprzęt i wyposażenie do obsługi ruchu turystycznego, m.in. instrumenty, sprzęt na­głośnieniowy, wyposażenie kina letniego, zewnętrznej sce­ny, sali widowiskowej oraz punktu informacji turystycznej. Ostatnie z zadań polegało natomiast na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej

Tyle w ramach teorii. A jak wyglądają praktyczne aspekty działalności CKGK w Leszczynku? Sprawdźmy na przykła­dzie wydarzeń odbywających się tego lata. W każdy wa­kacyjny piątek o godzinie 20 odbywają się seanse kina let­niego, a wyświetlane filmy przedstawiają szeroki zakres tematyczny. Tezę te potwierdzi z pewnością kilka tytułów, które latem obejrzeli lub obejrzą goście CKGK: „Mustang z dzikiej doliny”, „Trolle”, „Jurassic Park”, „Marzyciel”. Po­nadto placówka w Leszczynku była gospodarzem warszta­tów dla dzieci, rodzinnych pikników, a 21 sierpnia zorgani­zuje pierwszą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”.

- poniżej dalsza część artykułu -

Co natomiast czeka na korzystających z oferty instytucji po wakacjach? Rzecz jasna powrót do stałego rozkładu jazdy. Znajdą się na nim m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty ręko­dzieła, zumba dla dzieci oraz zajęcia muzyczne. Wśród tych ostatnich nie można nie wspomnieć o nauce gry na instru­mentach, czy próbach działającego przy CKGK zespołu lu­dowego „Leszczynianki”.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen