reklama

Dofinansowania do usług społecznych i zdrowotnych

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty realizujące usługi opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze, usługi w postaci mieszkań wspomaganych oraz opiekę dla osób potrzebujących wsparcia. Wnioski można składać do 20 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r.

- R E K L A M A -

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 100 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to niespełna 90 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być finansowane dwa typy projektów – rozwój usług społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników pomocy i integracji społecznej.

- R E K L A M A -

W ramach usług społecznych dofinansowanie można przeznaczyć na zatrudnienie opiekunów, którzy będą pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym oraz na organizację różnorodnych zajęć w środowiskowych domach pomocy. Środki finansowe będzie można wykorzystać na tworzenie mieszkań wspomaganych, czyli mieszkań, które przygotowują osoby w nich przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Dofinansowanie można przeznaczyć również na treningi gospodarowania własnymi pieniędzmi lub terapię psychologiczną dla osób przebywających na stałe w zakładach opiekuńczych, np. w domach pomocy społecznej. Na dotację mogą też liczyć projekty, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników opieki, w tym szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział różnego typu organizacje, między innymi duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, różnego typu uczelnie wyższe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czy organizacje pozarządowe. Grupą docelową projektów są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami oraz kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

- R E K L A M A -

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

Inwestycje w usługi społeczne i zdrowotne w powiecie kutnowskim

Zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie finansowe. Fundusze Europejskie coraz częściej dotują projekty wspierające różnego rodzaju usługi społeczne oraz osoby będące w trudnej sytuacji życiowej. W powiecie kutnowskim zrealizowano program wsparcia 40 osób zagrożonych ubóstwem, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. W ramach programu zapewniono im wsparcie psychologiczne, opiekę pielęgniarską, długoterminową opiekę domową. Dla opiekunów zorganizowano możliwość wypożyczenia sprzętów medycznych. Wartość projektu to ponad 995 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło ponad 845 tys. zł. Zwiększenie oferty usług społecznych, w tym opiekuńczych, jest bardzo ważne dla osób potrzebujących wsparcia oraz włączenia społecznego. To właśnie Fundusze Europejskie odmieniają życie osób z niepełnosprawnościami, chorych, niesamodzielnych i starszych.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: