Wiadomości KutnoOgłoszenieECO Kutno - ogłoszenie o przetargu

ECO Kutno – ogłoszenie o przetargu

ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Metalowej 10 ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Holenderskiej 4, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie pod numerem 410/1, o powierzchni użytkowej 0,5354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgę wieczystą LD1K/00031177/9 wraz z prawem własności budynków oraz budowli (budynek biurowy ze skrzydłem warsztatowym o powierzchni użytkowej 609,10 m2, budynek socjalno – biurowy o powierzchni użytkowej 117,10 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 36 m2, budynek warsztatowy z wiatą stalową o powierzchni użytkowej 209 m2, budynek garażowy trzy stanowiskowy o powierzchni użytkowej 76,20 m2, wiata stalowa o powierzchni użytkowej 10,15 m2) z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o. odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu z tytułu przebiegu sieci ciepłowniczej i innych urządzeń ciepłowniczych na terenie powyższej nieruchomości, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł brutto.

- Reklama -

Cena wywoławcza:941.212,00 zł + 23 % podatku VAT

- Reklama -

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10.07.2019r
w siedzibie ECO Kutno Sp. z o.o. przy ul. Metalowej 10 w Kutnie o godz.: 10.00.

Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosi nabywca.

- Reklama -

Uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości oraz zapytania można kierować pod numer telefonu: 24/25-33-059 lub 539-924-877

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • Wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto PKO BP SA nr rachunku 86 1020 3668 0000 5302 0307 0653. Wadium musi znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 9.07.2019r. do godz. 14.00 z odpowiednim dopiskiem określającym nieruchomość oraz godzinę otwarcia przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął warunki przetargu, prowadzonego zgodnie z regulaminem określającym sposób i tryb dokonywania sprzedaży
    składników aktywów trwałych ECO Kutno Sp. z o.o. – oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem podpisywane będzie bezpośrednio przed przystąpieniem do licytacji.

Postąpienie w przetargu wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.

Zastrzeżenia odbycia przetargu:

  • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zwrócone zostanie bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty ceny (kwota winna znajdować się na koncie ECO Kutno Sp. z o.o.) najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, który zostanie sporządzony w terminie do 92 dni od dnia odbycia przetargu.
  • Wydanie nieruchomości nastąpi do 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

ECO Kutno Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Metalowej 10 jest administratorem danych osobowych pozyskanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami stanowiącymi prawnie uzasadnione interesy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych znajduje się na naszej stronie poświęconej Polityce prywatności Grupy Kapitałowej ECO: http://www.ecosa.pl/polityka-prywatnosci.html

- Reklama -
reklama

Nie przegap:

reklama

Przeczytaj także inne wiadomości z Kutna i okolic: