(NA ŻYWO) Oglądaj sesję Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym debatują radni?

- poniżej dalsza część artykułu -

Dziś o 9:00 rozpoczęła się XXV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym debatować będą radni? Oto, co znalazło się w porządku obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
- poniżej dalsza część artykułu -

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok,

- poniżej dalsza część artykułu -

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- poniżej dalsza część artykułu -

e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2020 roku.

h) założenia spółdzielni socjalnej,

i) utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą Placówka „Różany Zakątek” w Kutnie,

j) nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie,

k) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski,

l) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Gostynińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

n) określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku,

o) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

  1. Zakończenie obrad.Przeczytaj także:


reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama

reklama