PanoramaKutna.plPolitykaTuż przed świętami sesja Rady Miasta. Uchwalą budżet na 2021 rok

Tuż przed świętami sesja Rady Miasta. Uchwalą budżet na 2021 rok

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, we wtorek 22 grudnia 2020 o godz. 10:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Kutno. O czym dyskutować będą miejscy radni?

Radni podejmą kilka ważnych decyzji, wśród których znajdzie się między innymi uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2021 rok. W związku z trwającą pandemią koronawirusa sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z następującym porządkiem obrad:

-

1.Otwarcie sesji.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

-

a)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.; – PLIK PDF

-

b)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Cmentarnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;- PLIK PDF

c)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ul. Lotniczej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;- PLIK PDF

d)wyrażenia zgody na zmianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Kutno i będącego w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego;- PLIK PDF

e)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kutno, położonych w Kutnie przy ul. 29 Listopada;- PLIK PDF

f)wyznaczenia „Aglomeracji Kutno”;- PLIK PDF

g)przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno”;- PLIK PDF

h)zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;- PLIK PDF

i)nadania nazw ulicom w mieście Kutnie;- PLIK PDF

j)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2020 – 2032;- PLIK PDF

k)zmiany uchwały Nr XVIII/183/19 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2020 rok. – PLIK PDF

l)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2021 rok oraz sposobu jego realizacji;- PLIK PDF

ł)przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2021 rok.- PLIK PDF

3.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2021 – 2032. – PLIK PDF

4.Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2021 rok:  – LINK DO DOK.

1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi
przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;

2)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących
lub wyznaczonych członków komisji;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

4)dyskusja nad projektem budżetu;

5)głosowanie uchwały.

5.Sprawozdania z działalności Rady Miasta Kutno i stałych komisji Rady Miasta Kutno za 2020 rok.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

7.Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 20 października 2020 r., 27 października 2020 r. i 19 listopada 2020 r.

8.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno z kontroli interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Prezydenta Miasta Kutno – stan, sposób i zakres ich realizacji (zakres od początku kadencji do września 2020 r.).

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.

-

Nie przegap: