Przeglądy hydrantów

- poniżej dalsza część artykułu -

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymagają wyposażenia określonych obiektów w hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe. Ponadto tereny zamieszkałe muszą być objęte siecią hydrantów zewnętrznych. Hydranty wewnętrzne instalowane w budynkach mogą posiadać średnice węża 25 mm, 33 mm, 52 mm.

- poniżej dalsza część artykułu -

Oprócz wyposażenia obiektów w hydranty równie ważne jest aby raz w roku wykonywane były przeglądy hydrantów, w tym badanie ciśnienia i wydajności hydrantów. Ten sam obowiązek dotyczy zaworów hydrantowych. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), który wymienia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych podlegające okresowym przeglądom technicznym wykonywanym raz w roku. Węże hydrantowe stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, równe 1,2 MPa, raz na pięć lat.

Po wykonanym przeglądzie hydrant powinien zostać oznakowany etykietą potwierdzającą datę wykonania przeglądu i termin następnej kontroli. Powinien zostać sporządzony protokół zawierający dane dotyczące ciśnienia i wydajności poszczególnych hydrantów, stwierdzonych uszkodzeń i inne uwagi wpływające na gotowość do użycia kontrolowanej instalacji hydrantowej.

- poniżej dalsza część artykułu -

Najczęściej pojawiającymi się uwagami dotyczącymi sprawności instalacji hydrantowej będzie zbyt niska wydajność wodna hydrantu, która w zależności od jego średnicy powinna spełniać normy określone wyżej wymienionym rozporządzeniem. Przykładowo dla hydrantu 25 mm wydajność powinna wynosić 1,0 dm3/s, dla hydrantu 33 mm wydajność wymagana to 1,5 dm3/s, dla hydrantu 52 mm wydajność minimalna to 2,5 dm3/s, dla zaworów hydrantowych 2,5 dm3/s. Często występującą usterką jest brak szybki zabezpieczającej klucz do szafki hydrantowej lub brak samego klucza co może stać się poważnym problemem, kiedy byłaby potrzeba użycia hydrantu. Hydranty często zastawiane są przez różnego rodzaju meble, sprzęty i urządzenia, co stwarza duże utrudnienie w otwarciu drzwi szafki hydrantowej lub sprawia, że hydrant jest niewidoczny. Każdy administrator obiektu lub podmiot zlecający wykonanie przeglądu i odpowiedzialny za zapewnienie sprawności instalacji hydrantowej powinien niezwłocznie usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w celu zapewnienia pełnej gotowości do użycia wszystkich hydrantów, mających za zadanie zabezpieczyć swoim zasięgiem każdy obszar w budynku.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama