Radni będą głosować nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Burzyńskiego

Dziś odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Kutno, na której radni zagłosują między innymi w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego za 2020 rok. Jednym z głównych tematów będzie także powrót Strefy Płatnego Parkowania.

- poniżej dalsza część artykułu -

Porządek obrad sesji, która odbędzie się 22 czerwca, jest bardzo bogaty i zawiera wiele punktów. Wśród punktów znalazły się między innymi informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, informacja na temat realizacji w 2020 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie czy rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Kutno za 2020 rok.

- poniżej dalsza część artykułu -

Rajcy będą także głosować w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Zbigniewowi Burzyńskiemu za 2020 rok.

Wśród podejmowanych uchwał pojawi się także m.in. punkt dotyczący ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w naszym mieście.


- poniżej dalsza część artykułu -

XXXIX SESJA RADY MIASTA KUTNO odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

- poniżej dalsza część artykułu -

2.Informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. –

3.Informacja na temat realizacji w 2020 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.Informacja za rok 2020 o działalności Miasta Kutno wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6.Informacja Prezesa Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

7.Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2020 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2020 rok.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2020 rok:

a)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2020 rok;

b)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2020 rok;

c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2020 roku;

d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania budżetu za 2020 rok;

e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno ;

f)zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Kutno;

g)dyskusja;

h)podjęcie uchwały.

10.Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2020 rok:

a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2020 rok;

b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2020 rok;

c)dyskusja;

d)podjęcie uchwały.

11.Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ulicy Paderewskiego.

12.Podjęcia uchwał w sprawie:

a)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Paderewskiego;

b)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Wschodniej;

c)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście stanowiącej własność Skarbu Państwa, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Wspólnoty Mieszkaniowej „Odlewnik” Bloku przy ul. Warszawskie Przedmieście 10;

d)wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Miasto Kutno terenu położonego w Kutnie przy ulicy Podrzecznej;

e)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kutnie przy ulicy Żniwnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – „BUDOM” A. i T. Stańczyk Spółka jawna;

f)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ECO Kutno Sp. z o.o.;

g)zmieniająca Uchwałę Nr LX/566/18 Rady Miasta Kutno w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego „Wesoła łąka” w Kutnie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno;

h)określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Kutno, w roku szkolnym 2021/2022;

i)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/277/20 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

j)współdziałania z gminą Krzyżanów w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

k)ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania;

l)szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom organizacyjnym;

ł)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2021 – 2032;

m)zmiany Uchwały Nr XXXII/302/20 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na rok 2021.

13.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

14.Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miasta Kutno odbytych w dniach 27 kwietnia 2021 r. i 27 maja 2021 r.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklamaopen